آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 979,665 286,021,647,597 Rls. 9,578,939 $
2 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 259,692 83,149,599,018 Rls. 2,776,045 $
3 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 12,394 1,258,468,169 Rls. 43,379 $
4 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 104 16,477,734 Rls. 546 $
مجموع کل
370,446,192,518 ريال
مجموع کل
12,398,909 دلار
[1]