آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,038,111 46,649,745,201 Rls. 1,557,179 $
2 12 1394 اروميه اتريش 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 92,760 4,681,382,208 Rls. 157,692 $
3 12 1394 اروميه اتريش 08071100 هندوا نه , تازه 62,495 388,179,302 Rls. 13,722 $
مجموع کل
51,719,306,711 ريال
مجموع کل
1,728,593 دلار
[1]