آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 305,818 17,179,780,883 Rls. 584,811 $
2 12 1394 اروميه بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 84,000 8,791,331,500 Rls. 293,961 $
3 12 1394 اروميه بلغارستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 70,000 3,064,282,500 Rls. 104,948 $
4 12 1394 اروميه بلغارستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 109,210 2,819,975,530 Rls. 93,870 $
5 12 1394 اروميه بلغارستان 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 98,905 1,449,868,172 Rls. 49,453 $
6 12 1394 اروميه بلغارستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 30,000 1,347,819,000 Rls. 45,001 $
7 12 1394 اروميه بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 39,910 1,101,359,544 Rls. 36,742 $
8 12 1394 اروميه بلغارستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 40,000 1,072,782,000 Rls. 36,000 $
9 12 1394 اروميه بلغارستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 946,701,000 Rls. 31,500 $
10 12 1394 اروميه بلغارستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 58,000 845,452,250 Rls. 29,000 $
11 12 1394 اروميه بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 39,050 821,697,552 Rls. 28,116 $
12 12 1394 اروميه بلغارستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,400 485,352,000 Rls. 16,200 $
13 12 1394 اروميه بلغارستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 9,696 246,930,320 Rls. 8,242 $
14 12 1394 اروميه بلغارستان 08071100 هندوا نه , تازه 19,173 119,664,660 Rls. 4,218 $
15 12 1394 اروميه بلغارستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 20,538 110,747,866 Rls. 3,679 $
مجموع کل
40,403,744,777 ريال
مجموع کل
1,365,740 دلار
[1]