آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 732,231,832 1,015,764,329,843 Rls. 34,673,627 $
2 12 1394 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,345,553 118,973,667,673 Rls. 4,042,916 $
3 12 1394 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 614,645 109,881,384,171 Rls. 3,664,713 $
4 12 1394 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,251,030 82,022,435,420 Rls. 2,786,470 $
5 12 1394 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 3,698,249 77,109,286,306 Rls. 2,588,693 $
6 12 1394 اروميه عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 690,615 71,909,304,756 Rls. 2,433,251 $
7 12 1394 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,013,927 69,518,840,357 Rls. 2,346,403 $
8 12 1394 اروميه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,625,796 45,726,700,352 Rls. 1,552,038 $
9 12 1394 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 649,105 38,263,629,686 Rls. 1,286,940 $
10 12 1394 اروميه عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 262,520 23,076,751,194 Rls. 787,334 $
11 12 1394 اروميه عراق 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 165,411 22,388,659,164 Rls. 754,837 $
12 12 1394 اروميه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,287,328 21,487,717,480 Rls. 731,774 $
13 12 1394 اروميه عراق 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 1,023,586 21,121,440,503 Rls. 716,395 $
14 12 1394 اروميه عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 335,159 19,928,849,402 Rls. 670,324 $
15 12 1394 اروميه عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 701,204 19,780,395,101 Rls. 668,111 $
16 12 1394 اروميه عراق 28011000 کلر 3,575,100 19,486,417,924 Rls. 655,956 $
17 12 1394 اروميه عراق 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 281,302 12,939,013,956 Rls. 436,192 $
18 12 1394 اروميه عراق 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 152,098 12,229,614,732 Rls. 408,054 $
19 12 1394 اروميه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 193,062 10,239,618,114 Rls. 348,692 $
20 12 1394 اروميه عراق 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 313,267 9,870,146,966 Rls. 339,365 $
21 12 1394 اروميه عراق 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 158,046 9,728,228,201 Rls. 324,864 $
22 12 1394 اروميه عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 51,082 9,231,575,400 Rls. 306,492 $
23 12 1394 اروميه عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 418,740 8,701,608,832 Rls. 293,118 $
24 12 1394 اروميه عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 579,383 8,676,479,128 Rls. 288,494 $
25 12 1394 اروميه عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 129,073 7,464,588,263 Rls. 258,147 $
26 12 1394 اروميه عراق 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 129,287 7,284,231,240 Rls. 249,320 $
27 12 1394 اروميه عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 60,778 7,281,690,624 Rls. 243,120 $
28 12 1394 اروميه عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 513,082 7,241,185,409 Rls. 256,193 $
29 12 1394 اروميه عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 3,245,648 7,137,229,296 Rls. 241,433 $
30 12 1394 اروميه عراق 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 193,186 6,810,535,697 Rls. 231,728 $
31 12 1394 اروميه عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 57,653 6,220,169,415 Rls. 216,351 $
32 12 1394 اروميه عراق 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 3,880,000 5,841,728,000 Rls. 194,000 $
33 12 1394 اروميه عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 74,925 5,770,030,594 Rls. 192,327 $
34 12 1394 اروميه عراق 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 376,186 5,655,889,514 Rls. 188,095 $
35 12 1394 اروميه عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 62,383 5,583,202,371 Rls. 187,358 $
36 12 1394 اروميه عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 272,160 5,526,675,742 Rls. 190,512 $
37 12 1394 اروميه عراق 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 460,916 5,515,432,158 Rls. 184,367 $
38 12 1394 اروميه عراق 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 60,418 5,439,090,444 Rls. 181,254 $
39 12 1394 اروميه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 54,544 5,318,606,496 Rls. 176,649 $
40 12 1394 اروميه عراق 04031090 ماست 160,324 5,234,085,094 Rls. 181,577 $
41 12 1394 اروميه عراق 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 166,923 5,038,264,958 Rls. 168,098 $
42 12 1394 اروميه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,139,500 4,819,002,447 Rls. 162,253 $
43 12 1394 اروميه عراق 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 154,495 4,814,153,058 Rls. 161,278 $
44 12 1394 اروميه عراق 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 72,270 4,194,545,892 Rls. 144,540 $
45 12 1394 اروميه عراق 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 42,440 4,126,290,840 Rls. 137,768 $
46 12 1394 اروميه عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 148,791 4,017,676,723 Rls. 141,705 $
47 12 1394 اروميه عراق 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 51,285 3,917,097,150 Rls. 132,850 $
48 12 1394 اروميه عراق 04090000 عسل طبيعي 24,528 3,818,730,768 Rls. 127,880 $
49 12 1394 اروميه عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 24,269 3,816,436,460 Rls. 127,811 $
50 12 1394 اروميه عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 29,456 3,759,120,598 Rls. 132,316 $
51 12 1394 اروميه عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 29,253 3,619,162,088 Rls. 120,202 $
52 12 1394 اروميه عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 98,315 3,521,761,595 Rls. 117,977 $
53 12 1394 اروميه عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 177,922 3,472,490,064 Rls. 115,650 $
54 12 1394 اروميه عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 226,423 2,858,067,577 Rls. 97,317 $
55 12 1394 اروميه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 52,200 2,791,551,600 Rls. 93,960 $
56 12 1394 اروميه عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 8,495 2,308,405,815 Rls. 76,455 $
57 12 1394 اروميه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 43,400 2,235,013,200 Rls. 78,120 $
58 12 1394 اروميه عراق 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 38,799 2,225,073,928 Rls. 73,717 $
59 12 1394 اروميه عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 25,338 2,119,882,663 Rls. 73,437 $
60 12 1394 اروميه عراق 28530090 سايرترکيبات غير آلي غير از آب مقطر 25,672 2,087,648,682 Rls. 69,315 $
61 12 1394 اروميه عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 35,854 1,888,240,080 Rls. 64,536 $
62 12 1394 اروميه عراق 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 22,095 1,751,578,563 Rls. 59,656 $
63 12 1394 اروميه عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 36,496 1,508,805,524 Rls. 51,094 $
64 12 1394 اروميه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 56,296 1,427,128,497 Rls. 47,287 $
65 12 1394 اروميه عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 20,000 1,376,458,000 Rls. 46,000 $
66 12 1394 اروميه عراق 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 41,533 1,345,607,136 Rls. 45,686 $
67 12 1394 اروميه عراق 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 332,530 1,275,639,668 Rls. 43,110 $
68 12 1394 اروميه عراق 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 14,538 1,274,884,410 Rls. 43,614 $
69 12 1394 اروميه عراق 08091000 زردآلو ,تازه 26,754 1,127,413,734 Rls. 38,546 $
70 12 1394 اروميه عراق 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 19,191 1,101,620,156 Rls. 36,463 $
71 12 1394 اروميه عراق 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 21,252 990,318,000 Rls. 34,000 $
72 12 1394 اروميه عراق 70132220 ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده به صورت ماشيني باكليشه يابگونه اي ديگر تزئين شده . 13,031 965,772,000 Rls. 33,360 $
73 12 1394 اروميه عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 11,235 924,962,120 Rls. 32,582 $
74 12 1394 اروميه عراق 08081000 سيب , تازه 69,802 878,221,637 Rls. 29,316 $
75 12 1394 اروميه عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,240 799,977,260 Rls. 28,198 $
76 12 1394 اروميه عراق 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 12,030 694,439,000 Rls. 23,000 $
77 12 1394 اروميه عراق 87163920 بوژي براي حمل ونقل كالا 8,220 599,120,000 Rls. 20,000 $
78 12 1394 اروميه عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 403,860 589,917,444 Rls. 20,004 $
79 12 1394 اروميه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 40,236 589,638,300 Rls. 20,310 $
80 12 1394 اروميه عراق 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 235,290 576,169,431 Rls. 19,451 $
81 12 1394 اروميه عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 6,280 564,634,800 Rls. 18,840 $
82 12 1394 اروميه عراق 16023900 فرآورده هاوکنسروهاا زپرندگان خانگي شماره 0105غيرا زبوقلمون ومرغ وخروس 13,320 562,818,942 Rls. 18,648 $
83 12 1394 اروميه عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,390 530,629,253 Rls. 18,398 $
84 12 1394 اروميه عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 22,530 526,931,640 Rls. 18,024 $
85 12 1394 اروميه عراق 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 12,110 504,706,664 Rls. 16,721 $
86 12 1394 اروميه عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 5,224 472,980,960 Rls. 15,672 $
87 12 1394 اروميه عراق 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 20,120 472,082,660 Rls. 15,794 $
88 12 1394 اروميه عراق 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 18,644 454,579,116 Rls. 15,140 $
89 12 1394 اروميه عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 4,940 438,612,720 Rls. 14,820 $
90 12 1394 اروميه عراق 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 10,379 432,490,377 Rls. 15,213 $
91 12 1394 اروميه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 22,156 431,038,260 Rls. 15,066 $
92 12 1394 اروميه عراق 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 8,020 418,802,796 Rls. 14,436 $
93 12 1394 اروميه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 42,700 382,496,352 Rls. 13,619 $
94 12 1394 اروميه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 18,238 382,405,530 Rls. 12,766 $
95 12 1394 اروميه عراق 29121100 متانال (فرمالدئيد) 32,654 381,792,680 Rls. 13,060 $
96 12 1394 اروميه عراق 84022000 ديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 4,700 355,865,400 Rls. 11,940 $
97 12 1394 اروميه عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 23,655 340,109,070 Rls. 11,354 $
98 12 1394 اروميه عراق 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 2,189 325,070,080 Rls. 10,945 $
99 12 1394 اروميه عراق 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 31,000 312,580,660 Rls. 11,018 $
100 12 1394 اروميه عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 8,790 310,522,572 Rls. 10,548 $
مجموع کل
2,057,227,902,617 ريال
مجموع کل
69,858,369 دلار