آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 825,300 36,541,798,650 Rls. 1,237,950 $
2 12 1394 اروميه فدراسيون روسيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 19,440 3,203,323,200 Rls. 106,920 $
3 12 1394 اروميه فدراسيون روسيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 17,110 1,208,693,175 Rls. 42,702 $
4 12 1394 اروميه فدراسيون روسيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 4,766 1,082,029,296 Rls. 38,096 $
5 12 1394 اروميه فدراسيون روسيه 08109010 انار تازه 39,100 967,631,160 Rls. 32,062 $
6 12 1394 اروميه فدراسيون روسيه 84775100 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروکش کردن لاستيک چرخ بادي يابراي قالب گيري ياشكل دادن تويي لاستيك چرخ به طريق ديگر . 8,190 886,945,878 Rls. 31,122 $
7 12 1394 اروميه فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 14,131 737,923,796 Rls. 25,436 $
8 12 1394 اروميه فدراسيون روسيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,600 366,027,200 Rls. 12,320 $
9 12 1394 اروميه فدراسيون روسيه 40119320 لاستيك فرغون داراي توليد داخلي مشابه 8,000 301,975,404 Rls. 10,596 $
10 12 1394 اروميه فدراسيون روسيه 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 1,424 212,681,120 Rls. 7,120 $
مجموع کل
45,509,028,879 ريال
مجموع کل
1,544,324 دلار
[1]