آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (اروندكنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروندكنار كويت 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 679,280 99,908,972,750 Rls. 3,396,400 $
2 12 1394 اروندكنار كويت 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 186,890 26,289,070,000 Rls. 931,268 $
3 12 1394 اروندكنار كويت 08071100 هندوا نه , تازه 224,003 1,571,319,882 Rls. 52,464 $
4 12 1394 اروندكنار كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 14,700 1,280,108,916 Rls. 45,514 $
5 12 1394 اروندكنار كويت 08081000 سيب , تازه 36,488 1,022,839,238 Rls. 34,150 $
6 12 1394 اروندكنار كويت 07031000 پيازوموسير 57,560 689,614,848 Rls. 23,025 $
7 12 1394 اروندكنار كويت 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 13,156 354,685,314 Rls. 11,842 $
8 12 1394 اروندكنار كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 1,040 233,316,240 Rls. 8,301 $
9 12 1394 اروندكنار كويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 2,210 91,737,060 Rls. 3,182 $
10 12 1394 اروندكنار كويت 45039000 ا شياء ا زچوب پنبه طبيعي که درجاي ديگر مذکور نباشد 990 59,256,270 Rls. 1,995 $
مجموع کل
131,500,920,518 ريال
مجموع کل
4,508,142 دلار
[1]