آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 91,640 13,472,152,005 Rls. 458,200 $
2 12 1394 اصفهان آذربايجان 29023000 تولوئن 196,880 7,289,122,691 Rls. 244,721 $
3 12 1394 اصفهان آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 47,020 4,630,539,870 Rls. 155,166 $
4 12 1394 اصفهان آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 524,563 2,999,877,112 Rls. 101,594 $
5 12 1394 اصفهان آذربايجان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 103,680 2,440,876,582 Rls. 81,352 $
6 12 1394 اصفهان آذربايجان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 49,530 2,252,941,392 Rls. 79,248 $
7 12 1394 اصفهان آذربايجان 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 43,890 2,064,246,999 Rls. 68,907 $
8 12 1394 اصفهان آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 17,300 1,723,718,370 Rls. 57,090 $
9 12 1394 اصفهان آذربايجان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,370 1,078,272,000 Rls. 36,001 $
10 12 1394 اصفهان آذربايجان 84335910 ماشين هاي برداشت صيفي وسبزي از نوع برگي ، غده اي ، ساقه اي و ميوه دار 2,790 252,631,710 Rls. 8,370 $
11 12 1394 اصفهان آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 25,000 200,845,900 Rls. 6,700 $
12 12 1394 اصفهان آذربايجان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 120,100 3,238,052 Rls. 108 $
مجموع کل
38,408,462,683 ريال
مجموع کل
1,297,457 دلار
[1]