آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان آلمان 13019040 كتيرا 43,015 17,979,576,225 Rls. 595,725 $
2 12 1394 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 118,867 15,157,974,827 Rls. 510,507 $
3 12 1394 اصفهان آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 67,750 8,952,672,000 Rls. 312,000 $
4 12 1394 اصفهان آلمان 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 42,925 6,481,198,250 Rls. 214,625 $
5 12 1394 اصفهان آلمان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 1,040 3,738,508,800 Rls. 124,800 $
6 12 1394 فرودگاه اصفهان آلمان 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 27 3,257,823,750 Rls. 108,750 $
7 12 1394 اصفهان آلمان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 62,690 2,999,405,322 Rls. 99,581 $
8 12 1394 اصفهان آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 12,250 2,514,369,600 Rls. 83,520 $
9 12 1394 اصفهان آلمان 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 46,600 2,372,922,815 Rls. 79,220 $
10 12 1394 فرودگاه اصفهان آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 183 664,544,491 Rls. 22,194 $
11 12 1394 اصفهان آلمان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 20,434 530,183,700 Rls. 18,390 $
12 12 1394 اصفهان آلمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 5,410 406,417,500 Rls. 13,500 $
13 12 1394 اصفهان آلمان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 36,350 305,960,711 Rls. 10,171 $
14 12 1394 اصفهان آلمان 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 1,150 241,258,500 Rls. 8,050 $
15 12 1394 اصفهان آلمان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 50 181,104,000 Rls. 6,000 $
16 12 1394 اصفهان آلمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 25,500 144,250,497 Rls. 4,783 $
17 12 1394 اصفهان آلمان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,800 127,226,736 Rls. 4,368 $
18 12 1394 اصفهان آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 57 87,019,275 Rls. 2,905 $
19 12 1394 اصفهان آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 90 76,932,990 Rls. 2,567 $
20 12 1394 فرودگاه اصفهان آلمان 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 360 75,322,800 Rls. 2,520 $
21 12 1394 اصفهان آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 12,000 59,224,989 Rls. 1,977 $
22 12 1394 اصفهان آلمان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 432 42,146,769 Rls. 1,447 $
23 12 1394 اصفهان آلمان 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 218 25,398,744 Rls. 872 $
24 12 1394 فرودگاه اصفهان آلمان 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 15 14,795,550 Rls. 495 $
25 12 1394 فرودگاه اصفهان آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 58 11,699,788 Rls. 388 $
26 12 1394 اصفهان آلمان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 12 1,986,336 Rls. 66 $
مجموع کل
66,449,924,964 ريال
مجموع کل
2,229,420 دلار
[1]