آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان ارمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 755,730 19,421,088,435 Rls. 681,711 $
2 12 1394 اصفهان ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 75,710 11,200,257,810 Rls. 378,187 $
3 12 1394 اصفهان ارمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 216,680 5,869,604,574 Rls. 195,012 $
4 12 1394 اصفهان ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 661,665 4,561,619,284 Rls. 155,044 $
5 12 1394 اصفهان ارمنستان 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 39,550 3,846,898,564 Rls. 135,316 $
6 12 1394 اصفهان ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 59,775 2,695,799,494 Rls. 89,662 $
7 12 1394 اصفهان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 382,860 2,606,856,610 Rls. 88,022 $
8 12 1394 اصفهان ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 354,810 2,537,888,561 Rls. 86,424 $
9 12 1394 اصفهان ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 66,400 1,957,940,200 Rls. 66,400 $
10 12 1394 اصفهان ارمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 40,203 1,730,481,618 Rls. 60,304 $
11 12 1394 اصفهان ارمنستان 90281000 کنتورگاز 11,217 1,635,749,838 Rls. 54,198 $
12 12 1394 اصفهان ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 15,810 1,078,164,537 Rls. 36,363 $
13 12 1394 اصفهان ارمنستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,241 888,528,640 Rls. 29,440 $
14 12 1394 اصفهان ارمنستان 27132000 قيرنفت 58,200 791,804,577 Rls. 26,435 $
15 12 1394 اصفهان ارمنستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 16,200 477,198,000 Rls. 16,200 $
16 12 1394 اصفهان ارمنستان 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 3,990 463,015,560 Rls. 15,960 $
17 12 1394 ذوب آهن اصفهان ارمنستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 21,620 417,963,158 Rls. 14,702 $
18 12 1394 اصفهان ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 14,006 380,154,195 Rls. 12,605 $
19 12 1394 اصفهان ارمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 1,515 226,924,275 Rls. 7,575 $
20 12 1394 اصفهان ارمنستان 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 22,745 183,984,360 Rls. 6,141 $
21 12 1394 اصفهان ارمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,760 123,183,360 Rls. 4,352 $
22 12 1394 اصفهان ارمنستان 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 3,180 114,304,464 Rls. 3,816 $
23 12 1394 اصفهان ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 46,845 106,212,433 Rls. 3,550 $
24 12 1394 اصفهان ارمنستان 28272000 کلرورکلسيم 9,500 66,725,300 Rls. 2,300 $
25 12 1394 اصفهان ارمنستان 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 32,150 66,704,910 Rls. 2,250 $
26 12 1394 اصفهان ارمنستان 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,000 57,182,400 Rls. 1,900 $
27 12 1394 اصفهان ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 23,000 41,692,560 Rls. 1,380 $
28 12 1394 اصفهان ارمنستان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 400 34,813,200 Rls. 1,200 $
29 12 1394 اصفهان ارمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 400 34,813,200 Rls. 1,200 $
30 12 1394 اصفهان ارمنستان 28249090 ساير غير از سرنج ومين اورانژ 250 28,459,150 Rls. 950 $
31 12 1394 اصفهان ارمنستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 9,778 23,426,374 Rls. 782 $
32 12 1394 اصفهان ارمنستان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 240 15,710,240 Rls. 520 $
33 12 1394 اصفهان ارمنستان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 120 10,834,560 Rls. 360 $
34 12 1394 اصفهان ارمنستان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 150 7,832,970 Rls. 270 $
35 12 1394 اصفهان ارمنستان 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 2,345 6,527,475 Rls. 225 $
مجموع کل
63,710,344,886 ريال
مجموع کل
2,180,755 دلار
[1]