آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 347,145 25,751,157,185 Rls. 867,862 $
2 12 1394 اصفهان استراليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 700,760 13,497,113,214 Rls. 448,240 $
3 12 1394 اصفهان استراليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 152,196 11,375,394,405 Rls. 380,490 $
4 12 1394 اصفهان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 16,050 10,829,970,692 Rls. 380,948 $
5 12 1394 اصفهان استراليا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 5,403 2,503,408,203 Rls. 82,941 $
6 12 1394 اصفهان استراليا 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 5,650 1,194,489,100 Rls. 39,550 $
7 12 1394 اصفهان استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 6,688 1,009,185,760 Rls. 33,440 $
8 12 1394 اصفهان استراليا 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 3,961 952,122,735 Rls. 31,545 $
9 12 1394 اصفهان استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 11,614 659,239,240 Rls. 21,890 $
10 12 1394 اصفهان استراليا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 10,094 607,578,048 Rls. 20,188 $
11 12 1394 اصفهان استراليا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 10 487,590,857 Rls. 16,393 $
12 12 1394 اصفهان استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,906 403,757,991 Rls. 13,377 $
13 12 1394 اصفهان استراليا 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 5,904 332,038,960 Rls. 11,176 $
14 12 1394 اصفهان استراليا 57023200 کف پوش هاي مخمل باف; ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي;آماده نشده برا ي مصرف. 660 286,700,500 Rls. 9,500 $
15 12 1394 اصفهان استراليا 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 840 197,188,992 Rls. 6,552 $
16 12 1394 اصفهان استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 2,280 189,366,540 Rls. 6,270 $
17 12 1394 اصفهان استراليا 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 1,300 180,494,340 Rls. 5,980 $
18 12 1394 اصفهان استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,617 146,398,329 Rls. 4,851 $
19 12 1394 اصفهان استراليا 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 555 133,626,240 Rls. 4,440 $
20 12 1394 اصفهان استراليا 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 2,176 131,339,008 Rls. 4,352 $
21 12 1394 اصفهان استراليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 996 118,364,640 Rls. 3,984 $
22 12 1394 اصفهان استراليا 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 520 117,374,400 Rls. 3,900 $
23 12 1394 اصفهان استراليا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,820 69,402,560 Rls. 2,336 $
24 12 1394 فرودگاه اصفهان استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 285 68,819,520 Rls. 2,280 $
25 12 1394 اصفهان استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 720 65,186,640 Rls. 2,160 $
26 12 1394 اصفهان استراليا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 541 61,392,222 Rls. 2,034 $
27 12 1394 اصفهان استراليا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,460 48,635,136 Rls. 1,616 $
28 12 1394 اصفهان استراليا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 400 36,220,800 Rls. 1,200 $
29 12 1394 اصفهان استراليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 300 31,693,200 Rls. 1,050 $
30 12 1394 اصفهان استراليا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 790 31,373,760 Rls. 1,056 $
31 12 1394 اصفهان استراليا 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 350 15,800,400 Rls. 525 $
32 12 1394 اصفهان استراليا 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 61 11,771,370 Rls. 390 $
33 12 1394 اصفهان استراليا 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,275 8,330,784 Rls. 276 $
مجموع کل
71,552,525,771 ريال
مجموع کل
2,412,792 دلار
[1]