آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 69,696,830 1,398,928,960,206 Rls. 47,542,887 $
2 12 1394 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 68,628,600 1,081,068,986,123 Rls. 36,823,971 $
3 12 1394 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 48,235,113 924,852,495,971 Rls. 31,370,468 $
4 12 1394 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 56,283,823 686,025,129,696 Rls. 22,805,199 $
5 12 1394 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 383,867 232,423,941,898 Rls. 7,712,024 $
6 12 1394 اصفهان افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,096,908 214,416,331,723 Rls. 7,263,235 $
7 12 1394 اصفهان افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 2,970,922 184,369,477,135 Rls. 6,224,534 $
8 12 1394 اصفهان افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 2,849,681 126,189,287,896 Rls. 4,281,613 $
9 12 1394 اصفهان افغانستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 5,962,440 101,806,246,661 Rls. 3,400,630 $
10 12 1394 اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,581,780 62,530,605,012 Rls. 2,149,068 $
11 12 1394 اصفهان افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,300,840 56,180,378,405 Rls. 1,909,041 $
12 12 1394 اصفهان افغانستان 48202000 دفترچه مشق 1,192,968 53,558,047,599 Rls. 1,789,111 $
13 12 1394 اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,577,210 51,041,617,383 Rls. 1,752,503 $
14 12 1394 اصفهان افغانستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 1,512,974 49,326,302,437 Rls. 1,664,023 $
15 12 1394 اصفهان افغانستان 27132000 قيرنفت 4,032,318 48,912,662,022 Rls. 1,659,925 $
16 12 1394 اصفهان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,833,344 40,820,286,337 Rls. 1,374,609 $
17 12 1394 اصفهان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 378,015 34,489,622,979 Rls. 1,157,265 $
18 12 1394 اصفهان افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,905,260 30,705,156,669 Rls. 1,055,040 $
19 12 1394 اصفهان افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 368,850 25,727,966,596 Rls. 862,417 $
20 12 1394 اصفهان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 466,555 21,082,101,142 Rls. 699,831 $
21 12 1394 اصفهان افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 232,250 20,721,189,780 Rls. 696,750 $
22 12 1394 اصفهان افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 166,982 19,842,590,441 Rls. 667,407 $
23 12 1394 اصفهان افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 558,020 16,430,925,374 Rls. 546,022 $
24 12 1394 اصفهان افغانستان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 211,865 15,464,254,865 Rls. 514,076 $
25 12 1394 اصفهان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 701,730 14,621,868,254 Rls. 491,213 $
26 12 1394 اصفهان افغانستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,626,500 13,620,588,002 Rls. 472,409 $
27 12 1394 اصفهان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,866,000 13,201,821,616 Rls. 440,447 $
28 12 1394 اصفهان افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 646,240 12,612,403,173 Rls. 434,905 $
29 12 1394 اصفهان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 117,479 9,813,985,862 Rls. 328,941 $
30 12 1394 اصفهان افغانستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 202,000 7,826,753,400 Rls. 265,658 $
31 12 1394 اصفهان افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 586,940 6,881,709,287 Rls. 235,045 $
32 12 1394 اصفهان افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 251,980 6,845,187,888 Rls. 226,782 $
33 12 1394 اصفهان افغانستان 27101910 روغن موتور 181,985 6,402,520,800 Rls. 218,381 $
34 12 1394 اصفهان افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 51,250 6,098,810,000 Rls. 205,000 $
35 12 1394 اصفهان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 131,150 6,018,514,684 Rls. 199,446 $
36 12 1394 اصفهان افغانستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 49,000 5,835,744,000 Rls. 196,000 $
37 12 1394 اصفهان افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 90,526 5,435,748,660 Rls. 181,052 $
38 12 1394 اصفهان افغانستان 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 372,455 5,282,954,666 Rls. 175,054 $
39 12 1394 اصفهان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 104,500 4,992,526,150 Rls. 168,095 $
40 12 1394 اصفهان افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 102,020 4,729,337,457 Rls. 162,537 $
41 12 1394 اصفهان افغانستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 31,450 4,234,373,325 Rls. 141,525 $
42 12 1394 اصفهان افغانستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 77,250 3,982,898,538 Rls. 133,547 $
43 12 1394 اصفهان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 152,500 3,957,175,520 Rls. 132,792 $
44 12 1394 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 35,880 3,816,488,946 Rls. 126,391 $
45 12 1394 اصفهان افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 42,540 3,776,017,725 Rls. 127,620 $
46 12 1394 اصفهان افغانستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 21,000 3,774,330,000 Rls. 126,000 $
47 12 1394 اصفهان افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 117,000 3,722,131,700 Rls. 126,052 $
48 12 1394 اصفهان افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 110,610 3,600,368,057 Rls. 121,671 $
49 12 1394 اصفهان افغانستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 30,120 3,567,384,320 Rls. 120,480 $
50 12 1394 اصفهان افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 41,412 3,320,069,634 Rls. 109,998 $
51 12 1394 اصفهان افغانستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 36,154 3,135,722,250 Rls. 108,462 $
52 12 1394 اصفهان افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 33,770 3,077,111,700 Rls. 106,788 $
53 12 1394 اصفهان افغانستان 04022130 شيرخشك صنعتي 25,000 2,996,000,000 Rls. 100,000 $
54 12 1394 اصفهان افغانستان 04090000 عسل طبيعي 20,134 2,656,059,400 Rls. 89,800 $
55 12 1394 اصفهان افغانستان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 28,500 2,489,256,000 Rls. 82,500 $
56 12 1394 اصفهان افغانستان 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 78,437 2,453,451,380 Rls. 82,358 $
57 12 1394 اصفهان افغانستان 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 20,000 2,414,320,000 Rls. 80,000 $
58 12 1394 اصفهان افغانستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 66,340 2,080,766,904 Rls. 72,924 $
59 12 1394 اصفهان افغانستان 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 21,030 2,042,891,830 Rls. 68,347 $
60 12 1394 اصفهان افغانستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 54,775 1,792,689,155 Rls. 60,253 $
61 12 1394 اصفهان افغانستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 66,280 1,737,000,000 Rls. 60,000 $
62 12 1394 اصفهان افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 17,830 1,725,896,448 Rls. 57,216 $
63 12 1394 اصفهان افغانستان 04059000 موا دچرب وروغنهاي مشتق شده ا زشير(باستثناي کره وخميرهاي لبنيبرا ي ماليدن روي نان ) 15,088 1,593,692,632 Rls. 52,808 $
64 12 1394 اصفهان افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 33,350 1,545,989,671 Rls. 52,144 $
65 12 1394 اصفهان افغانستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 18,646 1,505,214,300 Rls. 52,210 $
66 12 1394 اصفهان افغانستان 76051900 مفتول ا زآلومينيوم،غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 23,430 1,499,998,480 Rls. 50,488 $
67 12 1394 اصفهان افغانستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 15,413 1,395,340,476 Rls. 46,239 $
68 12 1394 اصفهان افغانستان 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 46,250 1,367,795,619 Rls. 46,008 $
69 12 1394 اصفهان افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 27,256 1,348,768,514 Rls. 44,756 $
70 12 1394 اصفهان افغانستان 15019000 چربي طيور، غير از آنها كه مشمول شماره 0209 يا 1503 مي گردند 68,205 1,241,615,263 Rls. 43,924 $
71 12 1394 اصفهان افغانستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 12,724 1,240,650,208 Rls. 41,084 $
72 12 1394 اصفهان افغانستان 28289010 هيپوکلريت سديم 99,600 1,127,357,920 Rls. 39,823 $
73 12 1394 اصفهان افغانستان 73239910 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ازآهن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 1,060,761,000 Rls. 35,400 $
74 12 1394 اصفهان افغانستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 18,740 980,933,580 Rls. 33,732 $
75 12 1394 اصفهان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,528 881,582,916 Rls. 29,644 $
76 12 1394 اصفهان افغانستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 18,601 848,610,308 Rls. 28,142 $
77 12 1394 اصفهان افغانستان 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 22,000 845,602,173 Rls. 28,082 $
78 12 1394 اصفهان افغانستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 7,000 807,152,500 Rls. 26,950 $
79 12 1394 اصفهان افغانستان 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 17,870 806,818,290 Rls. 26,806 $
80 12 1394 اصفهان افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 24,000 762,055,200 Rls. 25,440 $
81 12 1394 اصفهان افغانستان 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 12,000 724,392,000 Rls. 24,000 $
82 12 1394 اصفهان افغانستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 3,800 665,223,000 Rls. 22,200 $
83 12 1394 اصفهان افغانستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 3,477 662,142,096 Rls. 22,001 $
84 12 1394 اصفهان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 500,000 659,997,500 Rls. 23,446 $
85 12 1394 اصفهان افغانستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 44,460 570,262,384 Rls. 18,896 $
86 12 1394 اصفهان افغانستان 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 12,590 568,362,960 Rls. 18,885 $
87 12 1394 اصفهان افغانستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 23,000 555,367,200 Rls. 18,400 $
88 12 1394 اصفهان افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,630 483,222,900 Rls. 16,890 $
89 12 1394 اصفهان افغانستان 72143000 ميله هاا زآهن ياغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )فولاد 23,060 401,396,196 Rls. 13,836 $
90 12 1394 اصفهان افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,900 346,758,300 Rls. 11,700 $
91 12 1394 اصفهان افغانستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 6,056 325,183,263 Rls. 10,901 $
92 12 1394 اصفهان افغانستان 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 10,570 322,592,320 Rls. 11,098 $
93 12 1394 اصفهان افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 24,140 305,895,744 Rls. 10,164 $
94 12 1394 اصفهان افغانستان 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 2,445 283,225,920 Rls. 9,824 $
95 12 1394 اصفهان افغانستان 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,821 242,126,430 Rls. 8,040 $
96 12 1394 اصفهان افغانستان 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 6,500 235,435,200 Rls. 7,800 $
97 12 1394 اصفهان افغانستان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,910 230,414,760 Rls. 7,640 $
98 12 1394 اصفهان افغانستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 1,500 203,742,000 Rls. 6,750 $
99 12 1394 اصفهان افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,400 159,355,680 Rls. 5,280 $
100 12 1394 اصفهان افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 5,191 124,599,647 Rls. 4,346 $
مجموع کل
5,722,417,075,631 ريال
مجموع کل
193,533,112 دلار