آمار کل " صادرات به" کشور (عربستان سعودي) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان عربستان سعودي 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 521,994 28,588,986,728 Rls. 962,624 $
2 12 1394 اصفهان عربستان سعودي 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 85,352 6,061,678,956 Rls. 206,799 $
3 12 1394 اصفهان عربستان سعودي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 74,010 4,202,756,553 Rls. 142,431 $
4 12 1394 اصفهان عربستان سعودي 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 9,390 3,564,883,000 Rls. 119,000 $
5 12 1394 اصفهان عربستان سعودي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,904 903,789,900 Rls. 31,590 $
6 12 1394 اصفهان عربستان سعودي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 63 562,248,736 Rls. 18,662 $
7 12 1394 اصفهان عربستان سعودي 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 8,600 193,687,200 Rls. 6,480 $
مجموع کل
44,078,031,073 ريال
مجموع کل
1,487,586 دلار
[1]