آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 31,052 75,460,395,390 Rls. 2,520,439 $
2 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 1,701 13,213,674,300 Rls. 451,384 $
3 12 1394 اصفهان كويت 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 6,144 12,675,180,000 Rls. 420,000 $
4 12 1394 اصفهان كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 910,175 4,940,000,376 Rls. 168,058 $
5 12 1394 اصفهان كويت 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 63,052 4,580,794,440 Rls. 152,379 $
6 12 1394 اصفهان كويت 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 63,350 3,498,366,186 Rls. 116,944 $
7 12 1394 اصفهان كويت 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 34,741 3,136,199,559 Rls. 104,223 $
8 12 1394 اصفهان كويت 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 31,578 2,827,811,910 Rls. 94,402 $
9 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 16,060 2,179,822,259 Rls. 75,389 $
10 12 1394 اصفهان كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 656,000 1,636,732,992 Rls. 54,232 $
11 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 07115900 دنبلان زميني و سايرقارچها محفوظ شده بصورت موقت... بجزنوع آگاري کوس 22,840 1,379,112,700 Rls. 45,679 $
12 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 21,879 1,329,984,709 Rls. 44,229 $
13 12 1394 اصفهان كويت 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 13,760 1,206,820,800 Rls. 41,280 $
14 12 1394 اصفهان كويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,430 1,112,941,200 Rls. 37,290 $
15 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 163 857,482,282 Rls. 29,497 $
16 12 1394 اصفهان كويت 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 15,855 817,391,790 Rls. 28,878 $
17 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,838 763,396,984 Rls. 25,732 $
18 12 1394 اصفهان كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 17,348 755,218,170 Rls. 26,397 $
19 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 85369030 ترمينال ريلي 2,634 702,488,035 Rls. 23,699 $
20 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 2,253 525,205,368 Rls. 18,024 $
21 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 08109020 زرشك تازه 1,790 481,314,600 Rls. 16,090 $
22 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 5,400 358,185,327 Rls. 12,652 $
23 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 01063190 ساير پرندگان شکاري بجز برا ي تحقيقات (پزشکي آزمايشگاهي و سرم سازي ) 50 204,264,000 Rls. 7,200 $
24 12 1394 اصفهان كويت 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 335 197,719,380 Rls. 6,828 $
25 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 08091000 زردآلو ,تازه 3,823 182,244,672 Rls. 6,160 $
26 12 1394 اصفهان كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 1,320 182,149,440 Rls. 6,204 $
27 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 505 152,085,800 Rls. 5,050 $
28 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,565 126,735,489 Rls. 4,245 $
29 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 39241010 ظروف ملامين 811 121,475,635 Rls. 4,055 $
30 12 1394 اصفهان كويت 44211010 رخت آويز چوبي صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،نازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب ،خاتم 370 86,905,600 Rls. 2,960 $
31 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 714 84,924,728 Rls. 2,856 $
32 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 370 65,116,360 Rls. 2,276 $
33 12 1394 اصفهان كويت 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 46,400 54,216,498 Rls. 1,902 $
34 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 08131000 زردآلو ,خشک کرده 1,100 52,039,680 Rls. 1,760 $
35 12 1394 اصفهان كويت 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 113 49,018,256 Rls. 1,627 $
36 12 1394 اصفهان كويت 63025100 شستنيهاي سرميز,ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 52 46,999,680 Rls. 1,560 $
37 12 1394 اصفهان كويت 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 620 44,064,950 Rls. 1,550 $
38 12 1394 اصفهان كويت 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1 38,436,008 Rls. 1,352 $
39 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,250 36,231,600 Rls. 1,200 $
40 12 1394 اصفهان كويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 465 28,071,120 Rls. 930 $
41 12 1394 اصفهان كويت 08091000 زردآلو ,تازه 580 27,319,392 Rls. 928 $
42 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 344 18,701,078 Rls. 619 $
43 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 04090000 عسل طبيعي 90 12,793,050 Rls. 450 $
44 12 1394 فرودگاه اصفهان كويت 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 420 11,213,895 Rls. 385 $
45 12 1394 اصفهان كويت 74181010 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي 25 7,340,000 Rls. 250 $
مجموع کل
136,268,585,688 ريال
مجموع کل
4,569,245 دلار
[1]