آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 202,276,448 2,540,056,971,247 Rls. 85,773,106 $
2 12 1394 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 12,431,283 401,564,221,510 Rls. 13,615,428 $
3 12 1394 اصفهان پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 2,840,750 93,224,795,840 Rls. 3,129,295 $
4 12 1394 اصفهان پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 2,320,396 83,763,091,767 Rls. 2,830,784 $
5 12 1394 اصفهان پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 1,785,300 56,097,732,340 Rls. 1,891,891 $
6 12 1394 اصفهان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 5,030,320 49,721,347,493 Rls. 1,646,439 $
7 12 1394 اصفهان پاكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 738,863 32,740,765,590 Rls. 1,108,183 $
8 12 1394 ذوب آهن اصفهان پاكستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,225,155 32,692,231,062 Rls. 1,095,500 $
9 12 1394 اصفهان پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,735,124 22,213,898,336 Rls. 780,516 $
10 12 1394 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 912,780 18,822,879,376 Rls. 638,884 $
11 12 1394 ذوب آهن اصفهان پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,162,719 17,573,921,138 Rls. 584,700 $
12 12 1394 اصفهان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 334,810 12,234,694,776 Rls. 408,489 $
13 12 1394 اصفهان پاكستان 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 182,560 12,175,657,051 Rls. 414,057 $
14 12 1394 اصفهان پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 365,000 11,513,144,420 Rls. 386,900 $
15 12 1394 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 252,840 11,427,298,290 Rls. 379,259 $
16 12 1394 اصفهان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 849,724 6,714,514,936 Rls. 228,160 $
17 12 1394 اصفهان پاكستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 184,320 5,004,492,660 Rls. 165,888 $
18 12 1394 اصفهان پاكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 40,065 4,210,226,214 Rls. 139,947 $
19 12 1394 اصفهان پاكستان 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 197,560 3,911,379,108 Rls. 138,187 $
20 12 1394 اصفهان پاكستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 45,000 3,372,412,500 Rls. 112,500 $
21 12 1394 اصفهان پاكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 41,987 3,145,345,380 Rls. 109,166 $
22 12 1394 اصفهان پاكستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 120,040 2,902,251,968 Rls. 96,152 $
23 12 1394 اصفهان پاكستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 25,000 2,901,100,000 Rls. 100,000 $
24 12 1394 اصفهان پاكستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 185,280 2,495,609,567 Rls. 83,375 $
25 12 1394 اصفهان پاكستان 08081000 سيب , تازه 108,300 2,454,664,400 Rls. 86,640 $
26 12 1394 اصفهان پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 25,030 2,249,396,040 Rls. 75,090 $
27 12 1394 اصفهان پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 23,980 2,171,436,960 Rls. 71,940 $
28 12 1394 اصفهان پاكستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 50,000 1,797,600,000 Rls. 60,000 $
29 12 1394 اصفهان پاكستان 27101210 بنزين 44,550 1,576,776,861 Rls. 54,351 $
30 12 1394 اصفهان پاكستان 54023200 نخ تکستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يک لاي آن بيش ا ز50تکس غيرخرده فروشي 15,365 1,485,046,704 Rls. 49,936 $
31 12 1394 اصفهان پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 42,000 1,321,782,000 Rls. 46,200 $
32 12 1394 اصفهان پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 46,000 1,216,192,620 Rls. 42,780 $
33 12 1394 اصفهان پاكستان 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 79,390 975,387,904 Rls. 32,392 $
34 12 1394 اصفهان پاكستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 24,600 884,419,200 Rls. 29,520 $
35 12 1394 اصفهان پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 50,550 879,903,630 Rls. 30,330 $
36 12 1394 اصفهان پاكستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 42,740 812,599,754 Rls. 26,926 $
37 12 1394 اصفهان پاكستان 29153100 استات اتيل 28,800 761,442,336 Rls. 26,784 $
38 12 1394 اصفهان پاكستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 24,900 536,203,323 Rls. 18,177 $
39 12 1394 اصفهان پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 10,650 508,489,488 Rls. 16,848 $
40 12 1394 اصفهان پاكستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 25,460 496,089,373 Rls. 16,549 $
41 12 1394 ذوب آهن اصفهان پاكستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 25,040 457,111,460 Rls. 16,238 $
42 12 1394 ذوب آهن اصفهان پاكستان 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 51,580 435,845,118 Rls. 14,442 $
43 12 1394 اصفهان پاكستان 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 2,000 48,530,340 Rls. 1,620 $
44 12 1394 اصفهان پاكستان 04090000 عسل طبيعي 206 28,342,776 Rls. 939 $
مجموع کل
3,451,577,242,856 ريال
مجموع کل
116,574,508 دلار
[1]