آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 58,036,884 56,194,972,904 Rls. 1,910,166 $
2 12 1394 اميرآباد آذربايجان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 33,639,000 41,223,695,514 Rls. 1,399,546 $
3 12 1394 بندر اميرآباد آذربايجان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,689,000 6,987,440,293 Rls. 233,249 $
4 12 1394 اميرآباد آذربايجان 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 1,091,464 3,700,960,575 Rls. 130,753 $
5 12 1394 اميرآباد آذربايجان 25202000 ک گچ 4,024,200 3,266,560,834 Rls. 112,676 $
مجموع کل
111,373,630,120 ريال
مجموع کل
3,786,391 دلار
[1]