آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,484,000 102,472,236,570 Rls. 3,483,162 $
2 12 1394 اميرآباد افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,319,910 38,483,973,590 Rls. 1,319,470 $
3 12 1394 بندر اميرآباد افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 146,900 4,401,674,150 Rls. 146,910 $
4 12 1394 بندر اميرآباد افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 61,360 1,838,471,650 Rls. 61,360 $
5 12 1394 اميرآباد افغانستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 5,298 592,724,608 Rls. 19,684 $
6 12 1394 اميرآباد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 7,827 141,413,781 Rls. 4,696 $
مجموع کل
147,930,494,349 ريال
مجموع کل
5,035,283 دلار
[1]