آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 24,482,950 724,234,889,600 Rls. 24,479,107 $
2 12 1394 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 5,580,040 165,764,811,970 Rls. 5,579,611 $
3 12 1394 اميرآباد تركمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 146,196,160 150,481,575,555 Rls. 5,079,873 $
4 12 1394 بندر اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,096,040 62,797,245,000 Rls. 2,096,040 $
5 12 1394 بندر اميرآباد تركمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,787,377 53,913,526,544 Rls. 1,799,612 $
6 12 1394 اميرآباد تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 13,473,327 48,042,380,321 Rls. 1,616,798 $
7 12 1394 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 42,962,790 35,382,726,044 Rls. 1,202,158 $
8 12 1394 اميرآباد تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 56,079 28,635,800,581 Rls. 964,685 $
9 12 1394 بندر اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 674,090 20,193,188,730 Rls. 674,090 $
10 12 1394 اميرآباد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 206,106 18,535,318,686 Rls. 618,318 $
11 12 1394 بندر اميرآباد تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 14,790 15,083,838,300 Rls. 503,634 $
12 12 1394 اميرآباد تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 33,799,195 11,917,445,938 Rls. 401,940 $
13 12 1394 بندر اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 3,757,220 3,151,695,078 Rls. 105,202 $
14 12 1394 اميرآباد تركمنستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,100,000 2,196,255,600 Rls. 72,975 $
15 12 1394 اميرآباد تركمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 96,000 1,702,828,800 Rls. 57,600 $
16 12 1394 اميرآباد تركمنستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 69,750 1,511,264,406 Rls. 50,765 $
17 12 1394 اميرآباد تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 3,239,785 978,484,396 Rls. 32,398 $
18 12 1394 اميرآباد تركمنستان 26219000 ساير جوشها و خاکسترها همچنين خاکستر نوعي جلبک دريايي (kelp) 683,790 733,469,616 Rls. 24,371 $
19 12 1394 اميرآباد تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 164,416 397,136,983 Rls. 13,153 $
20 12 1394 اميرآباد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 9,454 70,119,587 Rls. 2,417 $
مجموع کل
1,345,724,001,734 ريال
مجموع کل
45,374,748 دلار
[1]