آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 84,302,494 105,766,729,463 Rls. 3,631,876 $
2 12 1394 بندر اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,493,001 4,470,153,277 Rls. 149,201 $
3 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 4,305,040 4,312,939,170 Rls. 149,599 $
4 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,381,460 3,537,283,938 Rls. 117,427 $
5 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 174,000 1,948,452,000 Rls. 69,605 $
6 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 46,771 591,382,620 Rls. 19,644 $
7 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 23,000 571,544,250 Rls. 19,550 $
8 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 610 164,593,449 Rls. 5,591 $
9 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 5,000 65,386,700 Rls. 2,300 $
10 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 5,000 45,486,400 Rls. 1,600 $
11 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 25202000 ک گچ 53,721 38,900,731 Rls. 1,289 $
مجموع کل
121,512,851,998 ريال
مجموع کل
4,167,683 دلار
[1]