آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اهواز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 17,400,190 348,756,773,718 Rls. 11,824,210 $
2 12 1394 اهواز عراق 23012000 آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از ماهي يا قشرداران، صدفکداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات 97,000 292,086,400,000 Rls. 9,700,000 $
3 12 1394 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,488,191 71,752,113,052 Rls. 2,425,140 $
4 12 1394 اهواز عراق 04031090 ماست 2,439,397 68,530,574,212 Rls. 2,320,059 $
5 12 1394 اهواز عراق 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 3,659,660 59,834,249,235 Rls. 2,033,894 $
6 12 1394 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 766,410 36,563,763,840 Rls. 1,245,865 $
7 12 1394 اهواز عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 2,301,200 33,750,426,745 Rls. 1,150,358 $
8 12 1394 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 405,789 29,867,278,234 Rls. 1,006,569 $
9 12 1394 اهواز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 298,102 26,539,048,318 Rls. 894,005 $
10 12 1394 اهواز عراق 28044000 ا کسيژن 2,354,200 10,575,587,490 Rls. 354,602 $
11 12 1394 اهواز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 842,850 7,614,076,295 Rls. 252,485 $
12 12 1394 اهواز عراق 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 83,220 4,611,929,824 Rls. 153,962 $
13 12 1394 اهواز عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 238,920 4,330,950,624 Rls. 143,352 $
14 12 1394 اهواز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 159,480 4,118,011,640 Rls. 138,358 $
15 12 1394 اهواز عراق 28042100 آرگون 203,800 3,067,958,250 Rls. 101,900 $
16 12 1394 اهواز عراق 04011000 شيروخامه شيرکه ميزا ن موا د چرب آن يک درصد وزني بيشتر نباشد,تغليظ نشده يا شيرين نشده 33,120 2,976,127,920 Rls. 99,364 $
17 12 1394 اهواز عراق 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 62,970 2,851,029,720 Rls. 94,455 $
18 12 1394 اهواز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 16,910 1,467,226,701 Rls. 49,040 $
19 12 1394 اهواز عراق 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 74,453 1,347,829,986 Rls. 44,671 $
20 12 1394 اهواز عراق 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 44,470 970,319,070 Rls. 32,463 $
21 12 1394 اهواز عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 8,426 763,218,654 Rls. 25,278 $
22 12 1394 اهواز عراق 28043000 ازت 103,000 471,163,640 Rls. 15,760 $
23 12 1394 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 4,000 277,692,800 Rls. 9,200 $
24 12 1394 اهواز عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,160 187,732,080 Rls. 6,264 $
مجموع کل
1,013,311,482,047 ريال
مجموع کل
34,121,254 دلار
[1]