آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,073,357 1,013,047,458,063 Rls. 33,808,879 $
2 12 1394 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 5,922,596 349,354,569,307 Rls. 11,626,471 $
3 12 1394 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 5,921,904 290,888,741,683 Rls. 9,708,097 $
4 12 1394 اينچه برون عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 440,762 39,918,718,374 Rls. 1,324,989 $
5 12 1394 اينچه برون عراق 04031090 ماست 1,347,802 38,837,771,296 Rls. 1,284,938 $
6 12 1394 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,245,790 33,626,320,640 Rls. 1,129,132 $
7 12 1394 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 449,541 23,040,734,327 Rls. 764,228 $
8 12 1394 اينچه برون عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 571,368 22,328,250,450 Rls. 742,777 $
9 12 1394 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 449,970 9,459,318,915 Rls. 315,053 $
10 12 1394 اينچه برون عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 274,460 8,977,306,373 Rls. 298,916 $
11 12 1394 اينچه برون عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 120,000 6,881,997,600 Rls. 228,000 $
12 12 1394 اينچه برون عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 354,510 6,421,070,229 Rls. 212,703 $
13 12 1394 اينچه برون عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 651,450 5,465,348,488 Rls. 181,130 $
14 12 1394 اينچه برون عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 88,274 5,063,160,163 Rls. 167,721 $
15 12 1394 اينچه برون عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 24,120 4,614,701,760 Rls. 154,369 $
16 12 1394 اينچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 47,149 4,131,651,531 Rls. 137,055 $
17 12 1394 اينچه برون عراق 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 20,516 3,641,449,856 Rls. 121,216 $
18 12 1394 اينچه برون عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 289,850 2,488,173,313 Rls. 82,455 $
19 12 1394 اينچه برون عراق 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 43,740 2,037,229,907 Rls. 67,498 $
20 12 1394 اينچه برون عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 20,855 1,249,506,470 Rls. 41,710 $
21 12 1394 اينچه برون عراق 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 4,560 876,857,856 Rls. 29,184 $
22 12 1394 اينچه برون عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 12,900 778,574,400 Rls. 25,800 $
23 12 1394 اينچه برون عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 14,321 772,403,255 Rls. 25,778 $
24 12 1394 اينچه برون عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 18,478 717,267,060 Rls. 24,021 $
25 12 1394 اينچه برون عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 22,165 653,858,214 Rls. 21,666 $
26 12 1394 اينچه برون عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 11,767 340,253,244 Rls. 11,367 $
27 12 1394 اينچه برون عراق 04089100 تخم پرندگان , خشک کرده , بدون پوست 990 210,164,625 Rls. 7,425 $
28 12 1394 اينچه برون عراق 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 903 17,987,876 Rls. 596 $
مجموع کل
1,875,840,845,275 ريال
مجموع کل
62,543,174 دلار
[1]