آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (باجگيران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 774,189 181,620,706,347 Rls. 6,036,531 $
2 12 1394 باجگيران تركمنستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 397,257 91,716,275,175 Rls. 3,062,856 $
3 12 1394 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 120,513 43,433,682,769 Rls. 1,446,195 $
4 12 1394 باجگيران تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,115,728 28,695,973,472 Rls. 987,202 $
5 12 1394 باجگيران تركمنستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 722,635 25,684,476,587 Rls. 879,587 $
6 12 1394 باجگيران تركمنستان 08081000 سيب , تازه 1,458,677 17,792,978,069 Rls. 605,236 $
7 12 1394 باجگيران تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,184,380 16,081,188,995 Rls. 543,268 $
8 12 1394 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 67,101 12,952,765,782 Rls. 817,941 $
9 12 1394 باجگيران تركمنستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 34,510 12,471,765,756 Rls. 414,120 $
10 12 1394 باجگيران تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 674,457 11,981,603,307 Rls. 406,466 $
11 12 1394 باجگيران تركمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 558,512 10,911,668,890 Rls. 367,845 $
12 12 1394 باجگيران تركمنستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 163,021 10,128,586,204 Rls. 337,404 $
13 12 1394 باجگيران تركمنستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 28,608 9,839,487,231 Rls. 328,615 $
14 12 1394 باجگيران تركمنستان 08109010 انار تازه 350,714 8,624,360,245 Rls. 287,379 $
15 12 1394 باجگيران تركمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 681,855 8,600,498,447 Rls. 286,369 $
16 12 1394 باجگيران تركمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 60,813 8,102,948,738 Rls. 632,877 $
17 12 1394 باجگيران تركمنستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 428,014 7,854,542,481 Rls. 265,313 $
18 12 1394 باجگيران تركمنستان 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 319,844 7,655,119,918 Rls. 262,263 $
19 12 1394 باجگيران تركمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 220,227 5,440,443,824 Rls. 184,262 $
20 12 1394 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 28,583 4,925,618,444 Rls. 320,799 $
21 12 1394 باجگيران تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 278,567 4,282,152,148 Rls. 142,238 $
22 12 1394 باجگيران تركمنستان 63013000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زپنبه. 34,361 3,602,445,056 Rls. 120,264 $
23 12 1394 باجگيران تركمنستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 17,025 3,583,391,705 Rls. 216,499 $
24 12 1394 باجگيران تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 36,164 2,985,332,457 Rls. 99,436 $
25 12 1394 باجگيران تركمنستان 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 105,158 2,585,101,029 Rls. 85,618 $
26 12 1394 باجگيران تركمنستان 08107000 خرمالوها 134,614 2,495,578,553 Rls. 83,252 $
27 12 1394 باجگيران تركمنستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 195,977 2,165,855,730 Rls. 72,221 $
28 12 1394 باجگيران تركمنستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 18,915 2,052,937,692 Rls. 68,290 $
29 12 1394 باجگيران تركمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 226,269 2,047,067,272 Rls. 68,268 $
30 12 1394 باجگيران تركمنستان 08091000 زردآلو ,تازه 82,192 2,003,202,451 Rls. 68,213 $
31 12 1394 باجگيران تركمنستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 5,585 1,847,982,400 Rls. 65,145 $
32 12 1394 باجگيران تركمنستان 61153000 ساير جورابکآلات زنانه ساق بلند (Fulllength) يا سه ربعي (KneeLength)، اندازهکگيري هر تار تك نخ كمتر از 67 دسيکتكس 6,600 1,781,679,528 Rls. 59,400 $
33 12 1394 باجگيران تركمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 260,709 1,712,294,548 Rls. 59,990 $
34 12 1394 باجگيران تركمنستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 24,110 1,663,850,520 Rls. 55,517 $
35 12 1394 باجگيران تركمنستان 08083000 گلابيکها تازه 77,014 1,649,805,310 Rls. 55,441 $
36 12 1394 باجگيران تركمنستان 60029000 سايرپارچه هاي کشباف به پهناي حدا کثر 30mcدا را ي حدا قل 5%وزني نخ کشش پذير يانخ کائوچوئي 13,199 1,483,706,601 Rls. 49,418 $
37 12 1394 باجگيران تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 4,399 1,430,601,040 Rls. 47,763 $
38 12 1394 باجگيران تركمنستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 9,775 1,427,745,000 Rls. 51,004 $
39 12 1394 باجگيران تركمنستان 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 7,282 1,181,568,643 Rls. 39,350 $
40 12 1394 باجگيران تركمنستان 08101000 توت فرنگي ,تازه 19,281 1,147,593,284 Rls. 38,161 $
41 12 1394 باجگيران تركمنستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 21,841 1,124,451,467 Rls. 37,243 $
42 12 1394 باجگيران تركمنستان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 18,578 1,076,536,588 Rls. 35,860 $
43 12 1394 باجگيران تركمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 111,924 1,009,365,998 Rls. 34,925 $
44 12 1394 باجگيران تركمنستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 79,982 935,627,124 Rls. 31,735 $
45 12 1394 باجگيران تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 17,270 908,863,146 Rls. 31,086 $
46 12 1394 باجگيران تركمنستان 52114100 پارچه تاروپودباف ساده باف ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, باکمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن متر مربع بيش از200گرم 8,316 878,518,997 Rls. 29,105 $
47 12 1394 باجگيران تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 9,676 827,268,972 Rls. 29,028 $
48 12 1394 باجگيران تركمنستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 7,175 656,885,600 Rls. 22,960 $
49 12 1394 باجگيران تركمنستان 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,918 647,266,796 Rls. 21,648 $
50 12 1394 باجگيران تركمنستان 55113000 نخ از الياف غير يکسره مصنوعي,آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 6,040 637,385,924 Rls. 21,140 $
51 12 1394 باجگيران تركمنستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 6,022 635,515,573 Rls. 21,077 $
52 12 1394 باجگيران تركمنستان 73072200 زا نوئي,مهره, ماسوره حديده شده , ا زفولادزنگ نزن. 11,250 622,443,454 Rls. 20,812 $
53 12 1394 باجگيران تركمنستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 2,267 608,166,712 Rls. 20,302 $
54 12 1394 باجگيران تركمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 3,365 553,693,222 Rls. 18,506 $
55 12 1394 باجگيران تركمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 3,158 521,464,735 Rls. 17,369 $
56 12 1394 باجگيران تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 5,097 476,197,118 Rls. 16,222 $
57 12 1394 باجگيران تركمنستان 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 2,280 452,112,000 Rls. 15,973 $
58 12 1394 باجگيران تركمنستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 6,450 447,705,465 Rls. 14,835 $
59 12 1394 باجگيران تركمنستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 2,550 437,733,000 Rls. 15,300 $
60 12 1394 باجگيران تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 7,068 413,888,604 Rls. 13,740 $
61 12 1394 باجگيران تركمنستان 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 935 393,956,538 Rls. 13,326 $
62 12 1394 باجگيران تركمنستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 32,291 385,341,830 Rls. 13,557 $
63 12 1394 باجگيران تركمنستان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 6,680 375,027,060 Rls. 12,504 $
64 12 1394 باجگيران تركمنستان 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 6,950 374,485,839 Rls. 12,857 $
65 12 1394 باجگيران تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 6,000 361,908,000 Rls. 12,000 $
66 12 1394 باجگيران تركمنستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 3,608 346,345,218 Rls. 11,545 $
67 12 1394 باجگيران تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,244 322,512,055 Rls. 10,765 $
68 12 1394 باجگيران تركمنستان 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 23,112 311,171,142 Rls. 10,634 $
69 12 1394 باجگيران تركمنستان 61169900 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي 616 276,802,680 Rls. 9,240 $
70 12 1394 باجگيران تركمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 5,850 255,464,118 Rls. 9,096 $
71 12 1394 باجگيران تركمنستان 12024100 بادام زميني در درون غلاف يا پوسته 10,325 242,513,600 Rls. 8,260 $
72 12 1394 باجگيران تركمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 4,359 222,864,627 Rls. 7,410 $
73 12 1394 باجگيران تركمنستان 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 1,268 208,934,110 Rls. 6,974 $
74 12 1394 باجگيران تركمنستان 60019900 پارچه هاي مخمل وپلوش ا زساير موا دنسجي,کشباف ياقلاب باف, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,620 208,004,760 Rls. 6,966 $
75 12 1394 باجگيران تركمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,600 194,090,000 Rls. 6,500 $
76 12 1394 باجگيران تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 1,768 186,951,856 Rls. 6,188 $
77 12 1394 باجگيران تركمنستان 70193910 پشم شيشه 2,300 172,270,000 Rls. 5,750 $
78 12 1394 باجگيران تركمنستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 900 162,988,200 Rls. 5,400 $
79 12 1394 باجگيران تركمنستان 52121500 ساىر پارچه هاى تاروپودباف ا زپنبه; چاپ شده; بوزن هرمترمربع 200گرم ىاكمتر;غىرمذكوردرجاى دىگر 1,515 158,822,160 Rls. 5,302 $
80 12 1394 باجگيران تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,620 144,531,540 Rls. 4,860 $
81 12 1394 باجگيران تركمنستان 07032000 سير 4,212 138,370,227 Rls. 4,715 $
82 12 1394 باجگيران تركمنستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 9,924 134,461,416 Rls. 4,474 $
83 12 1394 باجگيران تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 11,347 134,156,894 Rls. 4,538 $
84 12 1394 باجگيران تركمنستان 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 1,360 123,187,440 Rls. 4,080 $
85 12 1394 باجگيران تركمنستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 676 121,170,036 Rls. 4,053 $
86 12 1394 باجگيران تركمنستان 08121000 گيلاس و آلبالو ,محفوظ شده بطور موقت ,که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشند 2,523 120,988,599 Rls. 4,251 $
87 12 1394 باجگيران تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,680 110,732,160 Rls. 3,696 $
88 12 1394 باجگيران تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,140 102,463,200 Rls. 3,420 $
89 12 1394 باجگيران تركمنستان 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 499 90,107,424 Rls. 2,994 $
90 12 1394 باجگيران تركمنستان 54083300 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 850 89,788,475 Rls. 2,975 $
91 12 1394 باجگيران تركمنستان 29291000 ايزوسياناتکها 1,125 84,254,063 Rls. 2,813 $
92 12 1394 باجگيران تركمنستان 62179000 ا جزا ءلباس دوخته ومهيا, غير مذکور در جاي ديگر 648 84,170,632 Rls. 2,786 $
93 12 1394 باجگيران تركمنستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 950 65,456,045 Rls. 2,185 $
94 12 1394 باجگيران تركمنستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,103 64,223,520 Rls. 2,144 $
95 12 1394 باجگيران تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 54,201,600 Rls. 1,800 $
96 12 1394 باجگيران تركمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 676 50,968,710 Rls. 1,690 $
97 12 1394 باجگيران تركمنستان 84341000 ماشين هاي شيردوش 240 47,661,600 Rls. 1,680 $
98 12 1394 باجگيران تركمنستان 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 280 46,478,740 Rls. 1,540 $
99 12 1394 باجگيران تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 750 45,276,000 Rls. 1,500 $
100 12 1394 باجگيران تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 7,555 45,040,000 Rls. 1,594 $
مجموع کل
588,573,814,257 ريال
مجموع کل
20,724,943 دلار