آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (بازارچه باجگيران )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 591,656 134,757,788,057 Rls. 4,676,709 $
2 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 61,731 21,248,522,260 Rls. 739,335 $
3 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 142,485 8,721,407,877 Rls. 300,610 $
4 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 13,141 4,857,620,869 Rls. 168,713 $
5 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 23,617 2,985,083,205 Rls. 101,549 $
6 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 63013000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زپنبه. 28,153 2,910,751,471 Rls. 101,003 $
7 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 44,326 2,567,644,341 Rls. 89,455 $
8 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 6,871 2,503,960,664 Rls. 88,500 $
9 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 18,998 2,307,572,441 Rls. 81,575 $
10 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 13,191 2,077,480,409 Rls. 72,436 $
11 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 10,461 2,039,905,032 Rls. 69,551 $
12 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 20,429 1,751,514,543 Rls. 61,226 $
13 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 6,331 997,095,141 Rls. 34,795 $
14 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 8,969 806,795,346 Rls. 28,012 $
15 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 52114100 پارچه تاروپودباف ساده باف ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, باکمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن متر مربع بيش از200گرم 7,695 771,163,160 Rls. 26,932 $
16 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 1,800 612,792,000 Rls. 21,600 $
17 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,271 572,949,288 Rls. 20,383 $
18 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,850 269,735,850 Rls. 9,478 $
19 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 1,395 226,316,328 Rls. 7,672 $
20 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 935 202,723,920 Rls. 6,960 $
21 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 1,136 184,740,864 Rls. 6,248 $
22 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,879 166,674,816 Rls. 5,637 $
23 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 591 144,912,680 Rls. 4,958 $
24 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,414 124,545,120 Rls. 4,242 $
25 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,175 111,068,550 Rls. 3,915 $
26 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 897 101,558,340 Rls. 3,588 $
27 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 1,729 97,712,706 Rls. 3,452 $
28 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 63022100 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده, ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 580 90,292,950 Rls. 3,190 $
29 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 900 76,599,000 Rls. 2,700 $
30 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 600 50,670,000 Rls. 1,793 $
31 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 495 36,163,695 Rls. 1,237 $
32 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 621 11,285,604 Rls. 396 $
33 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 168 11,087,850 Rls. 383 $
34 12 1394 بازارچه باجگيران تركمنستان 70133300 ساير ليوانهاي نوشيدن به غيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار . 350 9,906,750 Rls. 350 $
مجموع کل
194,406,041,127 ريال
مجموع کل
6,748,582 دلار
[1]