آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه دوغارون )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 14,164,785 190,423,631,758 Rls. 6,650,743 $
2 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 4,799,198 58,284,521,620 Rls. 2,055,120 $
3 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 4,780,373 43,506,698,657 Rls. 1,526,896 $
4 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 07031000 پيازوموسير 3,137,955 33,992,526,079 Rls. 1,199,075 $
5 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 437,050 21,157,657,666 Rls. 742,536 $
6 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 811,815 11,506,960,250 Rls. 405,147 $
7 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 4,895,750 4,920,181,934 Rls. 171,148 $
8 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 08105000 کيوي، تازه 271,505 4,510,013,463 Rls. 158,777 $
9 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 620,913 4,249,368,810 Rls. 150,376 $
10 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 08071100 هندوا نه , تازه 598,000 3,725,151,100 Rls. 131,472 $
11 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 29,908 2,907,883,749 Rls. 100,255 $
12 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 20,140 2,902,891,250 Rls. 100,570 $
13 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 26,560 2,298,738,720 Rls. 79,680 $
14 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 114,450 2,009,184,769 Rls. 70,792 $
15 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 216,805 1,975,242,774 Rls. 69,957 $
16 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 14,252 1,444,083,900 Rls. 49,777 $
17 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 107,610 1,272,273,429 Rls. 45,071 $
18 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 49,000 1,205,767,500 Rls. 41,603 $
19 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,500 935,987,500 Rls. 33,124 $
20 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 38,060 665,250,957 Rls. 23,534 $
21 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 12,500 473,313,750 Rls. 16,190 $
22 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 12,265 436,625,822 Rls. 14,934 $
23 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 26,052 391,530,624 Rls. 13,401 $
24 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 4,300 366,734,100 Rls. 12,868 $
25 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 30,350 359,785,727 Rls. 12,718 $
26 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 21,160 358,294,902 Rls. 12,665 $
27 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,400 299,472,000 Rls. 10,200 $
28 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 21,250 221,547,836 Rls. 7,842 $
29 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 25221000 آهک زنده 74,878 170,177,145 Rls. 5,980 $
30 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 9,000 132,048,280 Rls. 4,670 $
31 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 300 67,283,370 Rls. 2,301 $
32 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 700 61,166,700 Rls. 2,092 $
33 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 08083000 گلابيکها تازه 2,925 59,017,842 Rls. 2,097 $
34 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 950 51,314,345 Rls. 1,805 $
35 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 3,700 43,911,378 Rls. 1,551 $
36 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 600 43,690,500 Rls. 1,494 $
37 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,425 23,934,015 Rls. 850 $
38 12 1394 بازارچه دوغارون افغانستان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 80 19,806,360 Rls. 677 $
مجموع کل
397,473,670,581 ريال
مجموع کل
13,929,992 دلار
[1]