آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بازارچه شوشمي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 40,942 84,294,242,250 Rls. 2,904,750 $
2 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 6,695 14,242,617,000 Rls. 475,506 $
3 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 194,030 9,012,755,722 Rls. 307,110 $
4 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 25202000 ک گچ 8,688,320 7,114,508,124 Rls. 243,205 $
5 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 456,262 6,624,644,463 Rls. 226,412 $
6 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 109,950 6,279,930,900 Rls. 219,880 $
7 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 209,095 6,260,399,135 Rls. 209,101 $
8 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 52,595 5,749,307,890 Rls. 199,079 $
9 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 55,520 5,212,763,721 Rls. 183,157 $
10 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 99,828 4,943,843,457 Rls. 174,558 $
11 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 341,667 3,228,559,349 Rls. 111,577 $
12 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 52,400 3,016,386,800 Rls. 104,729 $
13 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 33,340 2,852,898,300 Rls. 99,950 $
14 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 68,750 2,423,250,594 Rls. 82,921 $
15 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 28,480 2,377,625,400 Rls. 81,440 $
16 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 08071100 هندوا نه , تازه 280,270 2,016,189,472 Rls. 69,919 $
17 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 266,040 1,931,249,400 Rls. 66,499 $
18 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 5,920 1,925,112,640 Rls. 65,106 $
19 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 21,100 1,852,884,600 Rls. 63,301 $
20 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 420,800 1,742,798,953 Rls. 61,009 $
21 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 87,600 1,542,541,680 Rls. 52,526 $
22 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 16,520 1,483,674,660 Rls. 49,561 $
23 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 14,386 1,389,204,066 Rls. 46,763 $
24 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 44,900 1,384,475,540 Rls. 47,594 $
25 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 5,100 1,208,963,520 Rls. 40,801 $
26 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 93,210 1,172,643,358 Rls. 39,149 $
27 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 12,900 1,093,545,900 Rls. 38,634 $
28 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 11,740 1,047,373,950 Rls. 35,220 $
29 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 41,140 1,031,871,544 Rls. 34,557 $
30 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 25,840 947,629,800 Rls. 33,514 $
31 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 10,000 847,710,000 Rls. 29,949 $
32 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 74,100 839,325,320 Rls. 29,601 $
33 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 08081000 سيب , تازه 58,800 739,793,376 Rls. 24,696 $
34 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 5,891 672,968,108 Rls. 23,557 $
35 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 21,450 630,422,380 Rls. 21,448 $
36 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 08112000 تمشك، توتک سياه، توتک تمشكي، بي دانه وانگور فرنگي سياه سفيد ، قرمز نپخته يا پخته در آب يا بخار ، يخ زده حتي شيرين شده 5,730 617,885,136 Rls. 20,628 $
37 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 18,500 586,012,520 Rls. 19,610 $
38 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 65,240 505,522,560 Rls. 17,200 $
39 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 35,070 495,914,545 Rls. 17,508 $
40 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 6,420 461,166,960 Rls. 15,420 $
41 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 14,760 429,914,520 Rls. 14,760 $
42 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 48,000 419,656,020 Rls. 14,833 $
43 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 228,800 398,029,716 Rls. 13,728 $
44 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 12,750 365,224,070 Rls. 12,750 $
45 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 4,210 355,534,500 Rls. 12,630 $
46 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 11031300 بلغور و زبره ذرت 53,700 320,425,200 Rls. 10,740 $
47 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 96040000 ا لک دستي وغربال دستي 11,010 316,028,540 Rls. 11,010 $
48 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 252,600 272,987,833 Rls. 9,339 $
49 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,180 269,571,780 Rls. 9,524 $
50 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 27,580 265,662,880 Rls. 8,880 $
51 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 22,010 263,348,520 Rls. 8,804 $
52 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,840 253,542,800 Rls. 8,464 $
53 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 4,400 250,175,200 Rls. 8,800 $
54 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 20,490 249,436,612 Rls. 8,606 $
55 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 4,220 230,873,921 Rls. 7,866 $
56 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 6,460 229,149,000 Rls. 7,651 $
57 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 7,480 216,648,660 Rls. 7,480 $
58 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 2,300 199,755,000 Rls. 6,900 $
59 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 9,000 164,989,440 Rls. 5,580 $
60 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 5,750 161,862,500 Rls. 5,750 $
61 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,700 152,286,000 Rls. 5,100 $
62 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 4,980 148,702,800 Rls. 4,980 $
63 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 84238990 سايرماشين ا لات توزين باظرفيت بيش از kg 5000بجزباسکولهاي ا لکترونيکي سيار 6,130 140,503,410 Rls. 4,806 $
64 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 5,730 134,174,925 Rls. 4,537 $
65 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,500 130,513,950 Rls. 4,500 $
66 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 960 102,169,728 Rls. 3,456 $
67 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 24,020 93,346,470 Rls. 3,123 $
68 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 900 78,539,160 Rls. 2,700 $
69 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 8,200 77,586,432 Rls. 2,624 $
70 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,580 67,048,290 Rls. 2,369 $
71 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,200 52,835,328 Rls. 1,764 $
72 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 240 51,894,000 Rls. 1,800 $
73 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 3,500 50,840,760 Rls. 1,740 $
74 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 139 44,090,850 Rls. 1,523 $
75 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 08109010 انار تازه 1,520 37,320,192 Rls. 1,246 $
76 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 07031000 پيازوموسير 3,550 35,327,842 Rls. 1,185 $
77 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 200 16,851,000 Rls. 599 $
78 12 1394 بازارچه شوشمي عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 2,170 3,085,468 Rls. 103 $
مجموع کل
198,850,546,410 ريال
مجموع کل
6,829,398 دلار
[1]