آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (بازارچه صنم بلاغي )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 29,523 5,416,619,930 Rls. 191,194 $
2 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 59,384 4,836,542,320 Rls. 171,213 $
3 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 36,395 3,076,290,240 Rls. 109,053 $
4 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 235,000 2,649,126,800 Rls. 93,802 $
5 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 25,970 2,133,434,192 Rls. 75,008 $
6 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 23,555 1,990,318,080 Rls. 70,287 $
7 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 62,273 1,785,337,310 Rls. 63,199 $
8 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 91,848 1,619,071,590 Rls. 57,370 $
9 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 99,600 1,352,055,600 Rls. 47,712 $
10 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 149,525 1,350,732,680 Rls. 47,781 $
11 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 5,350 1,260,370,800 Rls. 44,537 $
12 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 6,400 1,134,150,000 Rls. 40,000 $
13 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,640 1,128,798,313 Rls. 39,840 $
14 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,000 1,016,824,000 Rls. 35,963 $
15 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 6,760 825,578,160 Rls. 29,032 $
16 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 7,810 663,786,890 Rls. 23,406 $
17 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 6,420 632,802,850 Rls. 22,409 $
18 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 4,670 393,450,000 Rls. 13,977 $
19 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 8,440 325,049,200 Rls. 11,415 $
20 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 18,000 308,659,000 Rls. 10,913 $
21 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 1,200 284,290,000 Rls. 10,000 $
22 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,300 283,700,000 Rls. 10,000 $
23 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,335 282,570,000 Rls. 9,983 $
24 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 4,000 280,850,000 Rls. 9,977 $
25 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 1,820 271,380,000 Rls. 9,641 $
26 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 4,400 248,661,600 Rls. 8,785 $
27 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08081000 سيب , تازه 12,000 210,171,320 Rls. 7,430 $
28 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 5,000 184,405,000 Rls. 6,500 $
29 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08094000 آلو و گوجه , تازه 8,132 178,414,450 Rls. 6,290 $
30 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,100 178,019,100 Rls. 6,300 $
31 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 19,687 177,761,460 Rls. 6,285 $
32 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 985 152,291,500 Rls. 5,410 $
33 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07031000 پيازوموسير 12,820 140,425,896 Rls. 4,968 $
34 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 7,980 140,320,579 Rls. 4,944 $
35 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07032000 سير 3,832 120,935,650 Rls. 4,285 $
36 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 9,620 114,803,600 Rls. 4,040 $
37 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5,000 113,598,000 Rls. 4,000 $
38 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 17,700 60,241,932 Rls. 2,119 $
39 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 1,275 58,288,540 Rls. 2,060 $
40 12 1394 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08071100 هندوا نه , تازه 2,500 28,370,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
37,408,496,582 ريال
مجموع کل
1,322,126 دلار
[1]