آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (بازارچه كوهك-سراوان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,655,332 93,088,404,570 Rls. 3,234,779 $
2 12 1394 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 907,818 22,768,497,182 Rls. 797,790 $
3 12 1394 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,053,162 7,003,794,640 Rls. 237,984 $
4 12 1394 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 185,398 4,508,564,070 Rls. 157,587 $
5 12 1394 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 213,851 3,203,000,000 Rls. 110,082 $
6 12 1394 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 8,546 2,134,843,854 Rls. 71,786 $
7 12 1394 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 8,965 933,120,603 Rls. 31,377 $
8 12 1394 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 17,520 746,824,945 Rls. 25,774 $
9 12 1394 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 9,780 581,694,840 Rls. 19,560 $
10 12 1394 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 20,544 468,381,065 Rls. 16,435 $
مجموع کل
135,437,125,769 ريال
مجموع کل
4,703,154 دلار
[1]