آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بازارچه كيله سردشت )

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 593,373 52,409,522,127 Rls. 1,775,668 $
2 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 401,114 23,069,167,780 Rls. 783,518 $
3 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,529,056 21,501,039,007 Rls. 730,173 $
4 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,502,215 19,753,354,641 Rls. 671,139 $
5 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 227,030 19,576,295,940 Rls. 673,610 $
6 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,387,575 16,452,968,708 Rls. 554,273 $
7 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 08071100 هندوا نه , تازه 1,837,400 11,347,762,272 Rls. 398,884 $
8 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 152,261 11,201,529,875 Rls. 377,050 $
9 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 788,286 11,020,238,280 Rls. 390,196 $
10 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 342,216 9,029,426,221 Rls. 308,241 $
11 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 12,295,045 8,846,856,796 Rls. 304,011 $
12 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 576,238 8,259,186,420 Rls. 275,942 $
13 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 94,820 7,581,870,540 Rls. 255,129 $
14 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 14,343 7,317,476,040 Rls. 252,595 $
15 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 360,390 6,383,647,064 Rls. 221,383 $
16 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 143,942 6,073,071,805 Rls. 203,978 $
17 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 60,884 5,282,429,922 Rls. 181,676 $
18 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 27,040 5,056,112,712 Rls. 169,360 $
19 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 474,806 4,560,748,576 Rls. 152,943 $
20 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 336,795 4,520,001,816 Rls. 153,304 $
21 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 69,333 4,103,653,605 Rls. 139,473 $
22 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 14,764 3,872,871,240 Rls. 134,591 $
23 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 01069020 عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده كنترلکكننده آفات، بيماريکها و علفکهاي هرزه) 28,510 3,766,032,000 Rls. 132,335 $
24 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 4,815,110 3,523,432,944 Rls. 119,889 $
25 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 08081000 سيب , تازه 240,570 2,936,362,460 Rls. 100,682 $
26 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 229,650 2,808,842,924 Rls. 95,721 $
27 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 10,421 2,652,825,348 Rls. 92,381 $
28 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 50,045 2,453,138,340 Rls. 83,798 $
29 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,086 2,426,790,212 Rls. 83,372 $
30 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 76,087 2,412,274,080 Rls. 80,617 $
31 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 31,902 2,333,393,024 Rls. 79,065 $
32 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 07031000 پيازوموسير 170,866 2,150,035,600 Rls. 72,690 $
33 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 32,541 2,108,596,881 Rls. 70,737 $
34 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 83,401 1,462,247,614 Rls. 51,262 $
35 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 10,050 1,452,720,900 Rls. 49,916 $
36 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 111,630 1,435,690,080 Rls. 50,828 $
37 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 39,252 1,361,074,272 Rls. 46,641 $
38 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 15,900 1,320,822,400 Rls. 45,717 $
39 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,150 1,261,076,240 Rls. 42,635 $
40 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 21,711 1,254,666,920 Rls. 42,853 $
41 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 14,541 1,240,484,517 Rls. 42,844 $
42 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 6,768 1,161,559,080 Rls. 40,076 $
43 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 14,036 1,150,323,840 Rls. 38,958 $
44 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 8,916 1,130,828,060 Rls. 37,750 $
45 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 39,070 1,092,397,200 Rls. 38,127 $
46 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 36,940 1,041,597,120 Rls. 35,042 $
47 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 15,000 1,023,948,500 Rls. 34,503 $
48 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 11,570 1,019,085,600 Rls. 34,472 $
49 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 12,160 976,390,848 Rls. 32,832 $
50 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 4,550 954,135,000 Rls. 33,350 $
51 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,390 948,996,820 Rls. 31,942 $
52 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 4,075 878,567,520 Rls. 30,155 $
53 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 10,826 871,736,880 Rls. 30,798 $
54 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 60,034 860,445,760 Rls. 28,756 $
55 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 4,638 833,615,568 Rls. 27,833 $
56 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 6,139 735,599,536 Rls. 24,559 $
57 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 44182019 در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت قواره بري (بانقش گردان ومنحني )به غيرازصنايع دستي 8,500 613,133,420 Rls. 20,618 $
58 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,768 606,277,440 Rls. 20,239 $
59 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 20,190 564,512,400 Rls. 19,944 $
60 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 144,122 550,435,924 Rls. 19,013 $
61 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 03019190 سايرماهيها قزل آلا بجز برا ي ا صلاح نژا د وتکثيروپرورش وتخم چشم زده 5,420 537,989,550 Rls. 18,582 $
62 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 15,560 501,602,400 Rls. 17,644 $
63 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 10,709 455,540,892 Rls. 15,207 $
64 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 3,773 452,095,952 Rls. 15,092 $
65 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 3,560 435,630,240 Rls. 15,043 $
66 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 6,917 406,119,000 Rls. 14,372 $
67 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 7,577 392,698,020 Rls. 13,584 $
68 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 3,706 387,314,060 Rls. 12,958 $
69 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 6,024 353,729,280 Rls. 11,906 $
70 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 4,240 349,251,060 Rls. 12,239 $
71 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,880 347,570,400 Rls. 11,603 $
72 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 21,559 333,059,520 Rls. 11,710 $
73 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 15,248 327,803,080 Rls. 10,943 $
74 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 14,549 325,398,480 Rls. 11,479 $
75 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,139 301,599,600 Rls. 10,297 $
76 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 15,190 288,882,720 Rls. 10,206 $
77 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 14,433 259,389,004 Rls. 8,659 $
78 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 9,070 253,597,200 Rls. 8,959 $
79 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 08061000 ا نگور تازه 9,506 218,545,340 Rls. 7,312 $
80 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 26,609 212,557,288 Rls. 7,220 $
81 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 08105000 کيوي، تازه 16,411 206,516,664 Rls. 6,895 $
82 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 15,996 197,489,832 Rls. 6,838 $
83 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 7,305 171,579,840 Rls. 5,828 $
84 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,120 156,576,000 Rls. 5,508 $
85 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 07032000 سير 4,400 147,150,080 Rls. 4,923 $
86 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 718 115,022,523 Rls. 3,934 $
87 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 08091000 زردآلو ,تازه 4,394 105,439,704 Rls. 3,591 $
88 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 4,990 97,651,360 Rls. 3,303 $
89 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 1,054 93,188,640 Rls. 3,165 $
90 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,504 87,081,600 Rls. 3,002 $
91 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 3,572 74,431,860 Rls. 2,564 $
92 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 4,889 71,785,200 Rls. 2,428 $
93 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 08083000 گلابيکها تازه 3,165 68,299,680 Rls. 2,280 $
94 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,120 57,575,432 Rls. 1,922 $
95 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 15,870 55,457,808 Rls. 1,897 $
96 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 860 54,942,400 Rls. 1,838 $
97 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 5,510 45,295,200 Rls. 1,583 $
98 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 30,488 43,465,730 Rls. 1,463 $
99 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 637 35,956,560 Rls. 1,247 $
100 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 250 30,756,000 Rls. 1,087 $
مجموع کل
333,649,359,858 ريال
مجموع کل
11,380,401 دلار