آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه ماهيرود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 211,536,333 308,969,690,329 Rls. 10,446,912 $
2 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 20,445,108 268,149,615,002 Rls. 8,957,834 $
3 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,222,329 114,557,102,798 Rls. 3,840,757 $
4 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 7,262,000 69,504,029,080 Rls. 2,309,970 $
5 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 500,103 44,565,380,984 Rls. 1,500,129 $
6 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 630,324 27,513,783,339 Rls. 944,938 $
7 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 292,327 26,377,389,180 Rls. 876,980 $
8 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 109,250 25,399,601,000 Rls. 874,000 $
9 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 217,646 24,440,294,967 Rls. 819,034 $
10 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 258,486 22,764,319,857 Rls. 775,369 $
11 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 13,484,100 20,141,617,873 Rls. 668,042 $
12 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 14,668,971 20,101,447,416 Rls. 673,238 $
13 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 59,863 14,419,186,824 Rls. 478,904 $
14 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 07031000 پيازوموسير 1,236,795 14,038,248,462 Rls. 494,176 $
15 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 246,479 13,543,355,166 Rls. 463,575 $
16 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 258,031 12,623,966,285 Rls. 442,517 $
17 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,978,657 12,121,190,265 Rls. 403,864 $
18 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,147,077 12,015,808,163 Rls. 444,711 $
19 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 491,692 11,416,577,931 Rls. 360,374 $
20 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 25202000 ک گچ 12,436,778 11,084,584,358 Rls. 355,091 $
21 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 33051000 شامپوها 143,135 10,628,177,773 Rls. 357,835 $
22 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 681,980 10,027,641,090 Rls. 341,887 $
23 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 186,422 8,807,475,923 Rls. 298,275 $
24 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 239,222 8,223,114,785 Rls. 284,528 $
25 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 91,340 7,938,639,990 Rls. 264,030 $
26 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 168,595 7,856,124,324 Rls. 266,639 $
27 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 218,008 7,726,284,939 Rls. 262,403 $
28 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 69,422 7,599,565,854 Rls. 256,831 $
29 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 215,582 7,498,979,535 Rls. 258,571 $
30 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 228,870 6,659,761,005 Rls. 228,870 $
31 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 543,720 6,384,689,540 Rls. 211,908 $
32 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 46,908 5,412,684,612 Rls. 187,632 $
33 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 111,768 5,372,912,042 Rls. 178,829 $
34 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 230,845 5,366,646,950 Rls. 181,768 $
35 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 80,640 5,081,423,028 Rls. 177,408 $
36 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 179,575 4,639,698,677 Rls. 154,163 $
37 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 51071000 نخ ا ز پشم شانه زده, آماده نشده برا ي خرده فروشي, دا را ي 85 درصد يا بيشتر پشم. 32,283 4,639,375,650 Rls. 161,415 $
38 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 45,869 4,300,416,994 Rls. 147,607 $
39 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 372,132 4,164,059,234 Rls. 139,386 $
40 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 80,308 4,082,815,732 Rls. 140,624 $
41 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,469,100 4,011,217,905 Rls. 139,504 $
42 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 44,283 3,979,069,767 Rls. 132,849 $
43 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 41,760 3,752,637,120 Rls. 125,293 $
44 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 34011150 صابون رختشويي 138,696 3,632,462,730 Rls. 125,405 $
45 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 117,990 3,578,620,800 Rls. 121,280 $
46 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 24,063 3,336,632,270 Rls. 110,688 $
47 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 45,249 3,292,726,155 Rls. 113,122 $
48 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 67,620 3,265,055,344 Rls. 110,004 $
49 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 218,990 3,038,230,429 Rls. 100,779 $
50 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 136,514 2,898,953,656 Rls. 96,606 $
51 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 49,566 2,677,790,720 Rls. 89,389 $
52 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 15,888 2,492,061,104 Rls. 82,576 $
53 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 27,540 2,406,014,310 Rls. 82,620 $
54 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 90,875 2,338,491,971 Rls. 78,014 $
55 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 55099900 سايرنخها, از الياف غيريکسره سنتتيک,مخلوط باالياف غيرمذكوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 12,954 2,336,010,696 Rls. 77,728 $
56 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 08081000 سيب , تازه 94,981 2,287,838,172 Rls. 75,984 $
57 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 49,522 2,242,746,675 Rls. 79,235 $
58 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 24,900 2,238,385,500 Rls. 74,700 $
59 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 9,775 2,153,388,870 Rls. 75,267 $
60 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 23,100 2,063,510,400 Rls. 69,300 $
61 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 85,358 2,005,105,580 Rls. 66,730 $
62 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 48,786 1,974,652,503 Rls. 69,547 $
63 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 51091000 نخ, دا را ي 85 درصديابيشتر,پشم ياموي نرم ( کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 13,156 1,858,745,460 Rls. 65,668 $
64 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 19,290 1,734,074,550 Rls. 57,870 $
65 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 27,062 1,629,403,020 Rls. 54,124 $
66 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134110 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 44,460 1,610,856,936 Rls. 53,352 $
67 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 93,826 1,607,243,355 Rls. 56,295 $
68 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 17,884 1,606,984,704 Rls. 53,654 $
69 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 178,620 1,540,305,480 Rls. 51,700 $
70 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 85068010 قوهکهاي استوانهکاي شكل در سايزهاي قلمي (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)، غير مذكور درجاي ديگر 22,644 1,493,334,232 Rls. 49,816 $
71 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 35,280 1,437,521,848 Rls. 49,392 $
72 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 24,125 1,409,651,150 Rls. 48,250 $
73 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 50,180 1,354,467,900 Rls. 45,210 $
74 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 70200091 حباب شيشه اي براي فلاسك ياساير ظروف عادي 29,292 1,316,382,480 Rls. 43,938 $
75 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 299,210 1,292,937,804 Rls. 44,035 $
76 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 9,900 1,194,296,400 Rls. 39,600 $
77 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 14,000 1,191,540,000 Rls. 42,000 $
78 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 1,397,600 1,177,229,263 Rls. 39,132 $
79 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 63,301 1,115,781,360 Rls. 38,133 $
80 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 55109000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي , غير مذکور در جاي ديگر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 6,200 1,079,209,200 Rls. 37,200 $
81 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 4,400 1,062,476,800 Rls. 35,200 $
82 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 8,845 990,636,861 Rls. 34,099 $
83 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 17,500 985,250,000 Rls. 34,867 $
84 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 08071100 هندوا نه , تازه 150,600 937,126,476 Rls. 33,108 $
85 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 37,082 911,783,215 Rls. 31,520 $
86 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 56041000 نخ وطناب پلاستيكي ، پوشانده شده بامنسوج. 10,100 908,303,100 Rls. 30,300 $
87 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 10,000 905,490,000 Rls. 30,000 $
88 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 12,450 882,779,100 Rls. 29,250 $
89 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,000 764,280,000 Rls. 26,400 $
90 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 48,895 755,789,880 Rls. 25,230 $
91 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 7,436 751,861,398 Rls. 25,282 $
92 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 11,500 723,944,550 Rls. 24,150 $
93 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 73221100 را دياتور,باگرم کننده غيربرقي,وا جزا ءوقطعات آن هاا زچدن ,آهن ياازفولاد . 19,155 670,305,114 Rls. 22,986 $
94 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,400 668,131,200 Rls. 22,200 $
95 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 142,983 628,135,962 Rls. 21,447 $
96 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,210 608,884,500 Rls. 21,548 $
97 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 119,930 579,098,795 Rls. 19,189 $
98 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 10,020 575,977,150 Rls. 20,384 $
99 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 9,990 571,627,800 Rls. 19,980 $
100 12 1394 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 409,580 559,606,010 Rls. 19,428 $
مجموع کل
1,309,250,732,686 ريال
مجموع کل
44,123,585 دلار