آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (بازارچه مرزي ريمدان )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,109,152 49,687,703,916 Rls. 1,645,083 $
2 12 1394 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 3,323,595 40,131,282,923 Rls. 1,329,436 $
3 12 1394 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 493,900 8,947,417,805 Rls. 296,340 $
4 12 1394 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 774,155 6,510,884,220 Rls. 215,611 $
5 12 1394 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 245,316 4,587,036,899 Rls. 151,859 $
6 12 1394 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 45,920 2,860,472,160 Rls. 94,680 $
7 12 1394 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 23,280 1,405,367,040 Rls. 46,560 $
8 12 1394 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 22,920 691,817,280 Rls. 22,920 $
9 12 1394 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 30,405 518,036,354 Rls. 17,156 $
10 12 1394 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 71,473 500,018,612 Rls. 16,568 $
11 12 1394 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 24,230 258,064,650 Rls. 8,550 $
مجموع کل
116,098,101,859 ريال
مجموع کل
3,844,763 دلار
[1]