آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (بازارچه ميرجاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 9,965,439 350,342,630,411 Rls. 11,950,140 $
2 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 8,862,646 252,316,168,278 Rls. 8,856,246 $
3 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 35,179,440 184,184,168,187 Rls. 6,163,247 $
4 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08081000 سيب , تازه 5,674,892 67,399,175,089 Rls. 2,379,549 $
5 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 783,731 44,748,132,003 Rls. 1,537,037 $
6 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,013,973 26,626,494,845 Rls. 882,333 $
7 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,505,943 23,523,589,130 Rls. 783,191 $
8 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 13,208,125 20,755,886,572 Rls. 726,424 $
9 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 586,999 20,360,824,840 Rls. 704,399 $
10 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092110 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 552,862 19,613,099,342 Rls. 663,434 $
11 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 162,188 15,368,694,747 Rls. 518,979 $
12 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 500,325 13,550,711,896 Rls. 460,004 $
13 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,009,790 9,348,144,831 Rls. 323,059 $
14 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 28,867 8,411,883,616 Rls. 278,784 $
15 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08109030 عناب تازه 30,130 7,121,701,664 Rls. 240,860 $
16 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 98,036 6,454,760,642 Rls. 196,721 $
17 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 96,623 4,280,460,817 Rls. 144,936 $
18 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07031000 پيازوموسير 380,017 4,005,644,268 Rls. 133,005 $
19 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 4,617 2,718,397,260 Rls. 92,340 $
20 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 8,449 2,036,411,776 Rls. 67,592 $
21 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 22,386 1,358,090,913 Rls. 45,667 $
22 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 20,996 1,337,229,450 Rls. 46,191 $
23 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08071100 هندوا نه , تازه 130,363 863,756,996 Rls. 28,681 $
24 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 20,745 746,027,720 Rls. 24,894 $
25 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 465,086 720,077,000 Rls. 25,580 $
26 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,674 145,693,242 Rls. 5,022 $
27 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 71,330 105,451,221 Rls. 3,567 $
28 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 27,131 84,372,600 Rls. 2,986 $
29 12 1394 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,311 21,915,150 Rls. 757 $
مجموع کل
1,088,549,594,506 ريال
مجموع کل
37,285,626 دلار
[1]