آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه ميلک)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,034,700 391,523,694,216 Rls. 13,459,772 $
2 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 24,536,330 300,663,436,362 Rls. 10,031,444 $
3 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,178,757 300,019,522,991 Rls. 10,198,682 $
4 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 4,041,330 231,627,828,719 Rls. 7,832,862 $
5 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,872,174 217,691,056,228 Rls. 7,367,307 $
6 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 3,470,788 165,932,602,829 Rls. 5,610,792 $
7 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 17,026,654 155,676,194,500 Rls. 5,443,389 $
8 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 08081000 سيب , تازه 8,962,956 113,159,112,115 Rls. 3,762,237 $
9 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 419,326 93,027,006,240 Rls. 3,272,299 $
10 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 1,333,564 78,931,764,594 Rls. 2,666,656 $
11 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 07031000 پيازوموسير 7,846,095 71,029,215,969 Rls. 2,508,076 $
12 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 33051000 شامپوها 880,091 65,367,573,607 Rls. 2,200,014 $
13 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 188,498 61,264,642,098 Rls. 2,032,283 $
14 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 768,593 58,191,426,618 Rls. 1,986,402 $
15 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,510,095 53,085,112,124 Rls. 1,813,528 $
16 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,464,226 47,555,863,713 Rls. 1,639,632 $
17 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,707,920 41,929,225,889 Rls. 1,421,153 $
18 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 34011150 صابون رختشويي 1,357,083 36,046,033,766 Rls. 1,223,468 $
19 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 216,789 29,276,372,157 Rls. 986,374 $
20 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,286,463 27,047,552,826 Rls. 925,982 $
21 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 488,408 25,911,972,770 Rls. 880,954 $
22 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 380,343 25,357,015,933 Rls. 863,448 $
23 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 273,896 23,623,802,136 Rls. 821,519 $
24 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 233,792 23,584,482,231 Rls. 801,804 $
25 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 429,581 22,730,104,697 Rls. 768,247 $
26 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 368,878 21,603,308,382 Rls. 734,116 $
27 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 6,331 19,572,956,480 Rls. 5,087,080 $
28 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 08071100 هندوا نه , تازه 3,069,988 19,188,669,924 Rls. 678,348 $
29 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 116,086 17,193,819,060 Rls. 580,239 $
30 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 197,659 16,813,851,357 Rls. 588,195 $
31 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 111,122 16,653,299,454 Rls. 575,759 $
32 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 43,270 14,840,325,500 Rls. 491,920 $
33 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 55,003 14,476,005,135 Rls. 495,027 $
34 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 80,950 14,083,494,213 Rls. 477,347 $
35 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 136,922 14,050,027,053 Rls. 478,411 $
36 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,103,379 14,010,144,513 Rls. 464,477 $
37 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 56090000 ا شياءا زنخ, نوا ر,يااشكال همانند , ريسمان, طناب ياکابل, که درجاي ديگرگفته نشده. 80,303 12,843,760,643 Rls. 441,600 $
38 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 137,157 12,025,616,907 Rls. 411,471 $
39 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 372,237 11,533,893,376 Rls. 390,095 $
40 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 64,255 11,476,699,476 Rls. 390,572 $
41 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 92,214 11,200,458,855 Rls. 376,803 $
42 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 113,626 10,114,594,257 Rls. 340,600 $
43 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 386,051 9,178,477,715 Rls. 304,951 $
44 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 139,926 9,099,805,202 Rls. 312,508 $
45 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 216,090 8,831,785,981 Rls. 302,523 $
46 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 427,578 7,956,576,640 Rls. 268,866 $
47 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 76041000 ميله, پروفيل ا زآلومينيوم غيرممزوج. 140,711 7,607,819,482 Rls. 258,531 $
48 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 888,700 7,467,973,419 Rls. 249,353 $
49 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 78,108 7,456,084,382 Rls. 255,997 $
50 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 21,643 7,429,936,580 Rls. 246,180 $
51 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 91,015 7,373,940,804 Rls. 250,276 $
52 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 118,528 6,892,901,750 Rls. 237,056 $
53 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 25,040 6,784,462,800 Rls. 225,360 $
54 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 25202000 ک گچ 7,864,347 6,435,738,779 Rls. 220,182 $
55 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 39,777 5,995,127,280 Rls. 198,885 $
56 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 39,520 5,760,223,730 Rls. 197,469 $
57 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 151,560 5,632,757,148 Rls. 187,869 $
58 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 20,792 5,552,385,912 Rls. 195,228 $
59 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 92,232 5,457,427,248 Rls. 184,464 $
60 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 80,347 5,418,059,976 Rls. 186,279 $
61 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 38089119 ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 93,632 5,371,273,024 Rls. 186,876 $
62 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 87,072 5,256,292,104 Rls. 174,144 $
63 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 174,482 4,736,848,062 Rls. 157,033 $
64 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 82,008 4,719,313,092 Rls. 158,926 $
65 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 15,464 4,197,035,907 Rls. 139,176 $
66 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 141,067 4,168,496,668 Rls. 141,051 $
67 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 144,015 4,128,490,610 Rls. 143,949 $
68 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 185,669 3,610,884,829 Rls. 122,809 $
69 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 48,408 3,610,231,793 Rls. 121,019 $
70 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 23,030 3,593,486,050 Rls. 126,665 $
71 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 55,607 3,358,715,868 Rls. 111,214 $
72 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 46,168 3,217,722,082 Rls. 108,905 $
73 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 52,330 3,157,802,120 Rls. 104,660 $
74 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 294,966 3,138,140,455 Rls. 108,985 $
75 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 38089129 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 54,497 3,093,684,450 Rls. 108,971 $
76 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 104,941 3,035,938,495 Rls. 104,885 $
77 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 73144100 ساير تور,شبکه, پرچين ازآهن ياازفولاد ،ا بکاري شده ياا ندوده شده باروي که درجاي ديگرگفته نشده 56,648 3,013,271,384 Rls. 101,120 $
78 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 29,156 2,821,654,936 Rls. 99,129 $
79 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 32,142 2,780,935,722 Rls. 93,186 $
80 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 11,780 2,661,058,554 Rls. 90,706 $
81 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 56,259 2,613,790,918 Rls. 87,038 $
82 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 146,073 2,568,176,107 Rls. 87,622 $
83 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 14,739 2,445,601,654 Rls. 81,064 $
84 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 22,250 2,362,690,764 Rls. 80,100 $
85 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 34,025 2,227,727,380 Rls. 73,910 $
86 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 25,335 2,155,659,405 Rls. 75,979 $
87 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 36,235 2,145,255,196 Rls. 71,092 $
88 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 736,400 2,028,293,867 Rls. 69,935 $
89 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 143,592 2,012,423,689 Rls. 68,914 $
90 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 17,620 1,999,517,600 Rls. 70,480 $
91 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 32,280 1,993,352,760 Rls. 67,720 $
92 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 22,150 1,921,010,730 Rls. 66,394 $
93 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 32,240 1,831,640,300 Rls. 64,340 $
94 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 16,320 1,827,877,260 Rls. 60,555 $
95 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 21061011 ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 60,178 1,812,244,114 Rls. 60,178 $
96 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 08105000 کيوي، تازه 94,345 1,761,336,586 Rls. 58,493 $
97 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 26,810 1,711,028,796 Rls. 58,478 $
98 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 44,194 1,693,580,605 Rls. 57,545 $
99 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,852 1,654,566,144 Rls. 54,816 $
100 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,533 1,551,699,072 Rls. 51,408 $
مجموع کل
3,152,253,773,893 ريال
مجموع کل
111,671,830 دلار