آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بازارچه پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 26,104,455 236,758,418,079 Rls. 8,344,279 $
2 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 14,502,015 90,697,062,036 Rls. 3,188,983 $
3 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 5,474,190 65,012,350,193 Rls. 2,276,088 $
4 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 2,449,410 27,608,713,098 Rls. 977,397 $
5 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,226,825 26,473,016,959 Rls. 930,913 $
6 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,283,355 23,628,848,185 Rls. 795,441 $
7 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 638,240 19,987,936,015 Rls. 704,492 $
8 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 169,050 14,063,969,550 Rls. 494,927 $
9 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 195,072 13,821,492,658 Rls. 487,186 $
10 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 271,779 12,125,394,767 Rls. 426,894 $
11 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 111,440 8,476,810,324 Rls. 295,093 $
12 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 599,340 7,438,955,163 Rls. 251,696 $
13 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 07099100 آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد 300,255 6,793,719,948 Rls. 240,018 $
14 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 49,448 6,665,751,396 Rls. 222,516 $
15 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 140,630 5,909,468,026 Rls. 203,666 $
16 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 108,865 4,831,634,066 Rls. 166,963 $
17 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 85,200 4,664,855,520 Rls. 164,272 $
18 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 699,120 4,603,846,410 Rls. 159,000 $
19 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 119,240 4,354,598,120 Rls. 152,744 $
20 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 79,267 3,720,347,455 Rls. 130,844 $
21 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 04031090 ماست 104,967 3,330,948,237 Rls. 115,666 $
22 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 08105000 کيوي، تازه 198,405 3,200,414,373 Rls. 108,599 $
23 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 50,229 3,040,049,940 Rls. 103,820 $
24 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 40,320 2,872,656,000 Rls. 100,800 $
25 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 231,000 2,616,041,712 Rls. 92,024 $
26 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 122,080 2,509,925,700 Rls. 88,074 $
27 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 28,230 2,447,407,950 Rls. 84,690 $
28 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 203,985 2,438,704,101 Rls. 85,956 $
29 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 124,606 2,400,116,450 Rls. 83,019 $
30 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 23,269 2,312,973,170 Rls. 81,369 $
31 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 26,050 2,206,455,750 Rls. 78,014 $
32 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 20,250 2,123,131,500 Rls. 70,875 $
33 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 24,010 2,038,809,150 Rls. 72,030 $
34 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 36,000 1,902,528,000 Rls. 64,800 $
35 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 73,642 1,862,179,585 Rls. 65,503 $
36 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 11,000 1,730,905,000 Rls. 60,500 $
37 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 18,115 1,521,388,275 Rls. 54,046 $
38 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 17,479 1,466,076,596 Rls. 48,941 $
39 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 42,230 1,437,360,180 Rls. 50,676 $
40 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 63,690 1,373,816,040 Rls. 48,589 $
41 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 55,350 1,354,677,210 Rls. 46,890 $
42 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,258,840,000 Rls. 44,000 $
43 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 50,000 1,201,562,000 Rls. 42,177 $
44 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 37,000 1,155,437,800 Rls. 40,700 $
45 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 45,600 1,155,276,000 Rls. 40,885 $
46 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 44,000 1,046,152,800 Rls. 36,960 $
47 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 20,390 885,649,140 Rls. 29,565 $
48 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 20,700 882,720,450 Rls. 31,050 $
49 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 59,730 845,823,500 Rls. 29,821 $
50 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 25081000 بنتونيت 324,820 834,503,420 Rls. 29,233 $
51 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 16,018 822,423,680 Rls. 28,757 $
52 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 39269060 پريفرم (PET) 16,700 809,086,610 Rls. 28,390 $
53 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 14,660 805,045,860 Rls. 28,442 $
54 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 28365000 کربنات کلسيم 393,858 783,387,210 Rls. 27,569 $
55 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 13,440 769,036,800 Rls. 26,880 $
56 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 43,970 749,259,858 Rls. 26,382 $
57 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 121,300 724,938,750 Rls. 25,590 $
58 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 139,000 721,200,880 Rls. 25,208 $
59 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 2,100 712,076,400 Rls. 25,157 $
60 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 7,360 626,409,600 Rls. 22,080 $
61 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 7,360 621,552,000 Rls. 21,996 $
62 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 22,950 618,741,180 Rls. 20,655 $
63 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 22,950 618,741,180 Rls. 20,655 $
64 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 15,000 564,280,200 Rls. 19,800 $
65 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 22,000 560,439,000 Rls. 19,800 $
66 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 2,300 546,852,600 Rls. 19,320 $
67 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,510 516,401,880 Rls. 18,120 $
68 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 71,730 508,730,840 Rls. 17,932 $
69 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 4,400 435,897,000 Rls. 15,400 $
70 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 6,048 430,904,880 Rls. 15,120 $
71 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 15,000 423,855,000 Rls. 14,975 $
72 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 3,160 415,874,960 Rls. 14,536 $
73 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 44,310 400,684,260 Rls. 14,156 $
74 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 38,520 369,213,004 Rls. 12,327 $
75 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 97,780 338,656,260 Rls. 11,778 $
76 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 22,710 247,414,770 Rls. 8,721 $
77 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 12,240 242,105,976 Rls. 8,553 $
78 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 27,900 195,265,125 Rls. 6,937 $
79 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 95,000 189,518,350 Rls. 6,650 $
80 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 9,750 168,075,180 Rls. 6,004 $
81 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 1,300 148,772,000 Rls. 5,200 $
82 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 9,700 122,032,596 Rls. 4,074 $
83 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 07032000 سير 3,220 108,014,124 Rls. 3,606 $
84 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 61153000 ساير جورابکآلات زنانه ساق بلند (Fulllength) يا سه ربعي (KneeLength)، اندازهکگيري هر تار تك نخ كمتر از 67 دسيکتكس 400 101,898,000 Rls. 3,600 $
85 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 7,000 61,562,900 Rls. 2,170 $
86 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 27,000 36,621,072 Rls. 1,294 $
87 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 290 33,187,600 Rls. 1,160 $
88 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 25,000 17,593,750 Rls. 623 $
مجموع کل
659,655,469,332 ريال
مجموع کل
23,122,300 دلار
[1]