آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بانه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بانه عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 549,863 48,198,582,500 Rls. 1,643,912 $
2 12 1394 بانه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 34,085,659 44,654,287,567 Rls. 1,545,343 $
3 12 1394 بانه عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 420,714 36,770,065,348 Rls. 1,257,750 $
4 12 1394 بانه عراق 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 163,229 31,924,719,520 Rls. 1,093,499 $
5 12 1394 بانه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 332,975 30,365,600,351 Rls. 1,036,733 $
6 12 1394 بانه عراق 25221000 آهک زنده 6,550,078 22,983,590,575 Rls. 784,465 $
7 12 1394 بانه عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 18,150,000 12,974,360,342 Rls. 452,856 $
8 12 1394 بانه عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 497,329 10,410,987,152 Rls. 356,553 $
9 12 1394 بانه عراق 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 28,886 10,384,789,520 Rls. 355,274 $
10 12 1394 بانه عراق 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 42,658 8,312,739,330 Rls. 287,797 $
11 12 1394 بانه عراق 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 320,850 7,948,375,260 Rls. 265,358 $
12 12 1394 بانه عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 368,072 6,440,980,893 Rls. 220,329 $
13 12 1394 بانه عراق 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 3,241,675 4,207,320,200 Rls. 140,463 $
14 12 1394 بانه عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 84,170 3,827,056,652 Rls. 131,285 $
15 12 1394 بانه عراق 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 8,468 3,776,783,670 Rls. 127,027 $
16 12 1394 بانه عراق 55049000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, (غيرا زريون ويسکوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 53,395 2,288,679,278 Rls. 79,407 $
17 12 1394 بانه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 84,388 2,083,052,515 Rls. 72,044 $
18 12 1394 بانه عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 22,485 2,032,492,853 Rls. 72,303 $
19 12 1394 بانه عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 18,428 1,941,810,620 Rls. 66,142 $
20 12 1394 بانه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 22,147 1,894,949,739 Rls. 66,435 $
21 12 1394 بانه عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 38,850 1,785,158,586 Rls. 60,373 $
22 12 1394 بانه عراق 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 36,090 1,620,416,482 Rls. 56,300 $
23 12 1394 بانه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 18,280 1,586,869,890 Rls. 54,562 $
24 12 1394 بانه عراق 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 17,960 1,579,897,770 Rls. 53,687 $
25 12 1394 بانه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 15,710 1,369,838,040 Rls. 47,058 $
26 12 1394 بانه عراق 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 15,326 1,366,006,380 Rls. 45,978 $
27 12 1394 بانه عراق 63061200 روپوش کالا,پرده سايبان وپرده سايبان دروپنجره, ا زا لياف سنتتيک. 6,266 1,360,340,202 Rls. 46,672 $
28 12 1394 بانه عراق 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 30,322 1,338,908,382 Rls. 45,347 $
29 12 1394 بانه عراق 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 22,230 1,329,370,800 Rls. 44,434 $
30 12 1394 بانه عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 18,186 1,077,778,384 Rls. 36,362 $
31 12 1394 بانه عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 109,589 1,040,889,588 Rls. 35,065 $
32 12 1394 بانه عراق 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 6,033 983,705,562 Rls. 33,154 $
33 12 1394 بانه عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 9,550 844,889,820 Rls. 28,552 $
34 12 1394 بانه عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 14,790 797,488,632 Rls. 26,621 $
35 12 1394 بانه عراق 25081000 بنتونيت 630,581 738,606,446 Rls. 25,103 $
36 12 1394 بانه عراق 38089211 - - - - LD 50 حداكثر 2000 داراي توليد داخل سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 9,756 724,666,050 Rls. 24,390 $
37 12 1394 بانه عراق 07031000 پيازوموسير 72,360 693,601,224 Rls. 23,158 $
38 12 1394 بانه عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 9,325 684,012,604 Rls. 23,272 $
39 12 1394 بانه عراق 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,474 662,327,160 Rls. 22,110 $
40 12 1394 بانه عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,522 656,666,235 Rls. 22,567 $
41 12 1394 بانه عراق 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 5,858 655,617,016 Rls. 21,890 $
42 12 1394 بانه عراق 62042900 لباس بصورت مجموعه, زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,794 642,826,080 Rls. 21,506 $
43 12 1394 بانه عراق 84137010 پمپ کولر آبي 5,451 623,812,440 Rls. 21,804 $
44 12 1394 بانه عراق 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 10,240 603,440,480 Rls. 20,383 $
45 12 1394 بانه عراق 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 15,488 596,269,026 Rls. 20,134 $
46 12 1394 بانه عراق 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 15,300 590,939,550 Rls. 20,497 $
47 12 1394 بانه عراق 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 12,969 582,734,068 Rls. 19,453 $
48 12 1394 بانه عراق 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 11,702 527,480,468 Rls. 18,218 $
49 12 1394 بانه عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 11,887 505,649,930 Rls. 17,772 $
50 12 1394 بانه عراق 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 7,780 500,085,464 Rls. 16,697 $
51 12 1394 بانه عراق 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 4,100 477,682,800 Rls. 16,270 $
52 12 1394 بانه عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 23,571 475,997,391 Rls. 16,925 $
53 12 1394 بانه عراق 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 3,326 449,351,362 Rls. 15,290 $
54 12 1394 بانه عراق 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,914 438,076,320 Rls. 15,132 $
55 12 1394 بانه عراق 82119290 كاردباتيغه ثابت (غير ازكاردهاي سرميز )غيرازصنايع دستي 506 434,299,800 Rls. 15,064 $
56 12 1394 بانه عراق 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 4,647 409,724,523 Rls. 13,866 $
57 12 1394 بانه عراق 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 3,533 404,316,520 Rls. 14,132 $
58 12 1394 بانه عراق 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 840 404,195,400 Rls. 14,280 $
59 12 1394 بانه عراق 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 1,690 371,930,000 Rls. 13,000 $
60 12 1394 بانه عراق 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,300,000 371,930,000 Rls. 12,847 $
61 12 1394 بانه عراق 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 4,250 360,888,750 Rls. 12,721 $
62 12 1394 بانه عراق 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 6,380 359,864,066 Rls. 12,102 $
63 12 1394 بانه عراق 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 3,928 343,232,568 Rls. 11,784 $
64 12 1394 بانه عراق 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 7,253 327,984,380 Rls. 11,267 $
65 12 1394 بانه عراق 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 3,609 319,838,246 Rls. 10,827 $
66 12 1394 بانه عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 3,183 318,715,400 Rls. 11,009 $
67 12 1394 بانه عراق 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 3,533 313,338,237 Rls. 10,599 $
68 12 1394 بانه عراق 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 15,020 298,050,720 Rls. 10,032 $
69 12 1394 بانه عراق 95030090 ---اجزاء وقطعات 3,376 294,998,256 Rls. 10,021 $
70 12 1394 بانه عراق 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ، كشباف يا قلاب باف 708 286,989,250 Rls. 10,156 $
71 12 1394 بانه عراق 07142000 قلقاس هندي شيرين (سيب زميني شيرين ) ,تازه يا خشک کرده سردکرده يا يخ زده حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده 21,146 253,367,848 Rls. 8,459 $
72 12 1394 بانه عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 43,610 200,111,211 Rls. 6,939 $
73 12 1394 بانه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,140 192,317,520 Rls. 6,421 $
74 12 1394 بانه عراق 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 2,345 191,536,641 Rls. 6,444 $
75 12 1394 بانه عراق 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 23,978 188,999,100 Rls. 6,677 $
76 12 1394 بانه عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 3,964 178,525,838 Rls. 6,155 $
77 12 1394 بانه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,647 169,873,540 Rls. 5,689 $
78 12 1394 بانه عراق 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 1,740 166,734,546 Rls. 5,733 $
79 12 1394 بانه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 26,510 164,156,555 Rls. 5,816 $
80 12 1394 بانه عراق 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 3,036 163,184,900 Rls. 5,460 $
81 12 1394 بانه عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 11,010 154,972,225 Rls. 5,488 $
82 12 1394 بانه عراق 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 1,400 138,396,720 Rls. 4,621 $
83 12 1394 بانه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,541 131,857,770 Rls. 4,597 $
84 12 1394 بانه عراق 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 341 119,804,276 Rls. 4,013 $
85 12 1394 بانه عراق 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 1,800 107,491,068 Rls. 3,636 $
86 12 1394 بانه عراق 84239090 ساير اجزاوقطعات ماشين الات توزين غير مذكور در جاي ديگر 2,390 105,286,380 Rls. 3,580 $
87 12 1394 بانه عراق 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 1,310 98,303,625 Rls. 3,339 $
88 12 1394 بانه عراق 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 600 97,680,500 Rls. 3,451 $
89 12 1394 بانه عراق 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 961 92,799,628 Rls. 3,204 $
90 12 1394 بانه عراق 74082900 مفتول ا زآلياژمس که درجاي ديگرگفته نشده. 1,629 92,747,700 Rls. 3,237 $
91 12 1394 بانه عراق 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 3,310 89,412,750 Rls. 3,126 $
92 12 1394 بانه عراق 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 500 85,830,000 Rls. 2,977 $
93 12 1394 بانه عراق 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 233 83,488,560 Rls. 2,787 $
94 12 1394 بانه عراق 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 147,690 76,328,375 Rls. 2,654 $
95 12 1394 بانه عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 300 76,005,000 Rls. 2,685 $
96 12 1394 بانه عراق 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 1,440 73,956,672 Rls. 2,584 $
97 12 1394 بانه عراق 62041990 ---لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 204 73,332,288 Rls. 2,448 $
98 12 1394 بانه عراق 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 2,762 63,527,675 Rls. 2,181 $
99 12 1394 بانه عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 490 63,422,640 Rls. 2,122 $
100 12 1394 بانه عراق 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 718 62,739,558 Rls. 2,131 $
مجموع کل
332,709,111,742 ريال
مجموع کل
11,394,071 دلار