آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 76,113,000 701,542,840,193 Rls. 24,196,026 $
2 12 1394 بجنورد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 249,250 21,969,288,750 Rls. 747,750 $
3 12 1394 بجنورد افغانستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,426,657 20,160,303,177 Rls. 670,886 $
4 12 1394 بجنورد افغانستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 50,465 1,294,367,582 Rls. 45,418 $
5 12 1394 بجنورد افغانستان 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 47,500 426,850,242 Rls. 15,080 $
6 12 1394 بجنورد افغانستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 2,540 191,371,945 Rls. 6,606 $
7 12 1394 بجنورد افغانستان 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 560 47,552,400 Rls. 1,680 $
8 12 1394 بجنورد افغانستان 56072100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زسيزا ل, ياا زگونه آگاو. 426 33,356,340 Rls. 1,108 $
مجموع کل
745,665,930,629 ريال
مجموع کل
25,684,554 دلار
[1]