آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 4,369,676 76,316,401,272 Rls. 2,620,332 $
2 12 1394 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 408,000 14,189,010,717 Rls. 475,096 $
3 12 1394 بجنورد ترکيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 294,296 5,158,345,953 Rls. 176,577 $
مجموع کل
95,663,757,942 ريال
مجموع کل
3,272,005 دلار
[1]