آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بروجن)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بروجن افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 731,551 35,574,375,792 Rls. 1,223,784 $
2 12 1394 بروجن افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 87,558 5,241,252,164 Rls. 183,642 $
3 12 1394 بروجن افغانستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 20,360 1,816,460,470 Rls. 62,751 $
4 12 1394 بروجن افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 19,290 1,047,418,000 Rls. 35,507 $
5 12 1394 بروجن افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 18,690 938,577,024 Rls. 31,743 $
مجموع کل
44,618,083,450 ريال
مجموع کل
1,537,427 دلار
[1]