آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بروجن)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بروجن عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,978,936 24,613,462,285 Rls. 846,325 $
2 12 1394 بروجن عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 255,710 12,883,656,016 Rls. 441,414 $
3 12 1394 بروجن عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 28,207 3,016,916,730 Rls. 106,586 $
4 12 1394 بروجن عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 33,195 2,825,226,450 Rls. 99,134 $
5 12 1394 بروجن عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 83,000 2,262,113,875 Rls. 78,763 $
6 12 1394 بروجن عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,203,000 1,872,800,325 Rls. 66,165 $
مجموع کل
47,474,175,681 ريال
مجموع کل
1,638,387 دلار
[1]