آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,242,000 128,239,268,500 Rls. 4,307,693 $
2 12 1394 بناب اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,592,000 70,362,660,750 Rls. 2,379,330 $
3 12 1394 بناب اسپانيا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,718,180,000 Rls. 90,000 $
مجموع کل
201,320,109,250 ريال
مجموع کل
6,777,024 دلار
[1]