آمار کل " صادرات به" کشور (الجزاير) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,726,500 181,201,251,000 Rls. 6,042,787 $
2 12 1394 بناب الجزاير 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 317,750 13,965,738,750 Rls. 476,625 $
مجموع کل
195,166,989,750 ريال
مجموع کل
6,519,412 دلار
[1]