آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,177,230 122,072,085,275 Rls. 4,119,946 $
2 12 1394 بناب امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,000 1,041,313,500 Rls. 34,500 $
3 12 1394 بناب امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 15,000 325,933,200 Rls. 10,800 $
مجموع کل
123,439,331,975 ريال
مجموع کل
4,165,246 دلار
[1]