آمار کل " صادرات به" کشور (تونس) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بناب تونس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 438,000 45,611,006,000 Rls. 1,533,069 $
مجموع کل
45,611,006,000 ريال
مجموع کل
1,533,069 دلار
[1]