آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 325,913 33,315,658,547 Rls. 1,140,608 $
2 12 1394 بناب عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 362,880 25,598,342,448 Rls. 852,781 $
3 12 1394 بناب عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 226,576 13,331,576,960 Rls. 460,851 $
4 12 1394 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 163,332 12,278,287,288 Rls. 409,382 $
5 12 1394 بناب عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 152,336 8,866,945,371 Rls. 296,631 $
6 12 1394 بناب عراق 04031090 ماست 324,916 8,805,132,554 Rls. 308,806 $
7 12 1394 بناب عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 302,361 7,003,226,782 Rls. 237,104 $
8 12 1394 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 68,065 5,119,758,613 Rls. 170,163 $
9 12 1394 بناب عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 605,840 3,183,069,274 Rls. 105,782 $
10 12 1394 بناب عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 396,260 2,055,454,804 Rls. 68,292 $
11 12 1394 بناب عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 70,056 1,888,473,600 Rls. 63,052 $
12 12 1394 بناب عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 73,740 1,769,416,304 Rls. 58,992 $
13 12 1394 بناب عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 42,212 1,113,530,602 Rls. 38,318 $
14 12 1394 بناب عراق 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 9,020 675,372,500 Rls. 22,550 $
15 12 1394 بناب عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 32,130 460,460,970 Rls. 16,212 $
16 12 1394 بناب عراق 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 4,500 339,885,000 Rls. 11,250 $
17 12 1394 بناب عراق 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 16,800 201,277,440 Rls. 6,720 $
18 12 1394 بناب عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,495 157,049,573 Rls. 5,243 $
19 12 1394 بناب عراق 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 67,150 140,835,500 Rls. 4,700 $
مجموع کل
126,303,754,129 ريال
مجموع کل
4,277,435 دلار
[1]