آمار کل " صادرات به" کشور (عربستان سعودي) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بناب عربستان سعودي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,023,000 104,942,554,500 Rls. 3,579,723 $
2 12 1394 بناب عربستان سعودي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,477,200,000 Rls. 87,667 $
مجموع کل
107,419,754,500 ريال
مجموع کل
3,667,390 دلار
[1]