آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني اردن 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 207,581,730 2,528,645,885,142 Rls. 86,798,913 $
2 12 1394 بندر امام خميني اردن 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,125,917 614,310,754,513 Rls. 20,451,374 $
مجموع کل
3,142,956,639,655 ريال
مجموع کل
107,250,287 دلار
[1]