آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 310,605,049 3,566,780,128,783 Rls. 120,080,216 $
2 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 103,398,172 2,922,023,644,735 Rls. 98,394,145 $
3 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 188,262,000 1,897,444,228,080 Rls. 62,850,553 $
4 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 154,441,294 1,519,963,109,302 Rls. 51,213,799 $
5 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 72,836,304 1,010,296,377,333 Rls. 34,340,251 $
6 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 26,522,484 910,105,108,877 Rls. 30,435,847 $
7 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 15,062,107 185,146,803,520 Rls. 6,145,340 $
8 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 17,168,905 158,108,796,546 Rls. 5,246,871 $
9 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 2,011,417 53,517,159,825 Rls. 1,810,275 $
10 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 1,831,351 37,115,392,940 Rls. 1,308,262 $
11 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 1,231,995 3,366,219,015 Rls. 119,160 $
12 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 34012090 ساير صابونهابه ا شکال غير مذكور درجاي ديگر 77,600 2,717,897,687 Rls. 95,603 $
13 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 26179000 سايرسنگهاي فلزوکنسانتره هاي آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشد 3,137,781 2,146,233,891 Rls. 72,169 $
14 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 4,900 1,514,604,000 Rls. 52,000 $
15 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 59,790 795,578,084 Rls. 27,916 $
16 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 48,000 388,800,104 Rls. 12,881 $
17 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 21,049 196,811,139 Rls. 6,757 $
18 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 4,539 129,356,961 Rls. 4,539 $
19 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 1,920 17,555,384 Rls. 616 $
مجموع کل
12,271,773,806,206 ريال
مجموع کل
412,217,199 دلار
[1]