آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني تايلند 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 103,881,679 1,036,730,584,730 Rls. 35,474,653 $
2 12 1394 بندر امام خميني تايلند 72071200 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولاد,دا را ي کمترا ز25%کربني, بامقطع عرض مربع مستطيل غير مذكور درجاي ديگر 20,815,960 241,444,995,248 Rls. 8,492,912 $
مجموع کل
1,278,175,579,978 ريال
مجموع کل
43,967,565 دلار
[1]