آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 30,798,940 370,295,878,704 Rls. 12,565,968 $
2 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 1,500,000 58,038,063,000 Rls. 1,923,000 $
3 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 24,000 1,150,310,400 Rls. 38,400 $
مجموع کل
429,484,252,104 ريال
مجموع کل
14,527,368 دلار
[1]