آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 3,568,680 173,621,555,680 Rls. 5,886,524 $
مجموع کل
173,621,555,680 ريال
مجموع کل
5,886,524 دلار
[1]