آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 5,000,000 72,429,600,000 Rls. 2,400,000 $
2 12 1394 بندر امام خميني عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 184,000 10,768,784,000 Rls. 368,000 $
3 12 1394 بندر امام خميني عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 91,496 694,587,219 Rls. 23,181 $
مجموع کل
83,892,971,219 ريال
مجموع کل
2,791,181 دلار
[1]