آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني عمان 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 140,867,455 1,607,341,581,178 Rls. 54,309,063 $
2 12 1394 بندر امام خميني عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 54,500,000 589,375,984,000 Rls. 19,522,400 $
3 12 1394 بندر امام خميني عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 36,689,369 373,005,959,340 Rls. 12,365,515 $
4 12 1394 بندر امام خميني عمان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 29,233,584 294,862,686,175 Rls. 9,811,754 $
5 12 1394 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 3,552,098 32,191,627,058 Rls. 1,065,629 $
6 12 1394 بندر امام خميني عمان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,500,000 25,878,492,500 Rls. 857,500 $
7 12 1394 بندر امام خميني عمان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,000,000 9,054,900,000 Rls. 300,000 $
مجموع کل
2,931,711,230,251 ريال
مجموع کل
98,231,861 دلار
[1]